Avei 05, 2015, mvgevi : Avwkb 18, 1422 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

we`wk nZvq g`` AvQ

News Picture

wbevPb bq, Dbqb wekbZv`i AvMn : msev` mjb cavbgx
`xcK Payix : cavbgx kL nvwmbv ejQb, `k `yRb we`wk bvMwiKK nZv Kiv nqQ GKB vBj| GKwU wjI wgm nqwb| A_vr nZvKvʸjv wQj mycwiKwZ| weGbwci GK bZvi wKQy ee I Gici Zvi h cwZwqv, Zv wgwjq wbjB G inmi Di cvIqv hve|

NUbvj cwi`kb Rvcvb `~Zvevmi cwZwbwa `j

nvwk KvwbIi gqbvZ` mb 5 m`mi Z` KwgwU MVb
gvvwdRvi ingvb evejy, iscyi : iscyi Rvcvwb bvMwiKK wj Ki nZv Kivi NUbvq iveevi 5 m`m wewk Z` KwgwU MVb Ki w`qQ cywjki m`i `i| iscyi ii wWAvBwR gvqyb Kwei K Z` KwgwUi cavb Ki MwVZ nqQ G KwgwU|
Gw`K Rvcvwb bvMwiK nvwPKvwbIi jvk gqbvZ` kl iscyi gwWKj KjR nvmcvZvji wngNi ivLv nqQ|
 

cavbgx nZ Pvb gvjvjv

News Picture

AvRvwZK W : GKw`b cvwKvbi cavbgx nIqvi AvKvv cKvk KiQb kvwZ bvej cyivi weRqx cvwKvwb wKkvix gvjvjv BDmydRvB| kwbevi fviZi evZv msv wcwUAvB G Lei w`qQ| GZ ejv nqQ Bwqv UzW wUwfZ `Iqv GK mvvrKvi Ggb Avkvi K_v RvwbqQb gvjvjv| IB Uwjwfkb Zvi GKwU mvvrKvi wbqQ| 

gvw`i mgvjvPbvq mvwbqv

News Picture

AvRvwZK W : fviZi cavbgx bi` gvw`i Zxe mgvjvPbv Kijb weivax `j KsMm mfvbx mvwbqv Mvw| wZwb ejjb, we`ki gvwUZ wb chvqi ivRbxwZ KiQb gvw`| mvwbqv Mvw AwfhvM Kib, gvw` ev` Avi Kvbv cavbgx we`k wMq weivax `ji mgvjvPbv ev bvsiv fveg~wZ Zzj aibwb| 

gymjgvb nqwQjb nvwm KvwbI

News Picture

gvvwdRvi ingvb evejy, iscyi : iscyi `yei wjZ wbnZ Rvcvwb bvMwiK nvwk KvwbI gymjgvb nqwQjb| MZ 27 igRvb iscyi gnvbMixi gyxcvovi Kv`wiqv Rvg gmwR` Bgvg wmwK nvmbi nvZ wZwb gymjgvb nqwQjb| gymjgvb nIqvi ci Zvi bvg ivLv nq Mvjvg wKewiqv|
NUbvi mgq gv. RvKvwiqv I Kvgij Bmjvgmn ek KqKRb vbxq jvKRb mLvb DcwZ wQjb|
 

Mvq`v bRi`vwiZ weGbwc RvgvqvZi m`nfvRbiv

BmgvCj mvBb Bgy : `yB we`wk bvMwiK nZvi NUbvq `ywU ivRbwZK `ji (weGbwc-RvgvqvZ) wPwZ bZv`i bRi`vwii ga iLQ AvBbkLjv ivKvix evwnbx| iveevi `ycyi MYfeb msev` mjb cavbgx kL nvwmbv I mwPevjq mvsevw`K`i m AvjvcKvj ^ivgx Avmv`yvgvb Lvb Kvgvji `Iqv eeI DZ NUbvq weGbwc-RvgvqvZi hvMmvRk _vKZ cvi ej m`n cKvk Kiv nqQ| 

Lvj`v wRqvK mseabv `e hyivR weGbwc

gvkviid evejy : jb cevmx I weGbwc bZv`i c _K `ji Pqvicvimb Lvj`v wRqvK mseabv `Iqv ne| AvMvgx mvn Zvi `k divi mvebv iqQ| `k divi AvM bZv`i m chvqg mvvr `eb wZwb| mvvZi mgq `ji wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvb DcwZ _vKeb|
BZvga Lvj`v wRqvi m jۇb mvvr KiQb `ji fvBm Pqvigvb mv`K nvmb LvKv|
 

Ggwc wjUbK Mvii `vweZ gvbeeb

wcji wji wnme nidi
iwdKzj Bmjvg, MvBevv I gvkviid nvmb eyjy, my`iM : my`iMi Ggwc wjUbK MdZvii `vweZ wez nq DVQ meii gvbyl| G NUbvq AvjxMmn wewfb A-msMVb I mykxj mgvRi c Ggwc wjUbi msm` m`m c`, `jxq c` evwZjmn ZvK MdZvi c~eK Zvi wei eev MnYi `vwe Rvbvbv nq|
 

wKUvi kvnv`vZi x Rmwgb KvivMvi

News Picture

RjMU wRvmvev`i wb`k
BmgvCj mvBb Bgy I gvgyb Lvb : MncwiPvwiKvK wbhvZbi AwfhvM `vqi Kiv gvgjvq RvZxq `ji wKUvi kvnv`vZ nvmb ivRxei x Rmwgb Rvnvb Iid wbZK KvivMvi cvwVqQ Av`vjZ| GKB m AvMvgx 5 Kvhw`emi ga RjMU wRvmvev`i wb`kbv `Iqv nqQ| Gi AvM kwbevi Mfxi ivZ gvwjevM _K kvnv`vZ nvmb ivRxei x Rmwgb RvnvbK MdZvi Ki wgicyi gWj _vbv cywjk|
 

Avjvi gyL `LQ RvZxq hyebxwZ

gZvgZ w`e wmAviAvBmn hye msMVbjv
Avmv`yvgvb mgvU : Lmov cKvki 6 gvmI Pov Kiv hvqwb `k c_gevii gZv D`vM bqv RvZxq hyebxwZ| RvZxq msm`i hye I xov gYvjq mwKZ msm`xq vqx KwgwU RvZxq hyebxwZ Pov Kivi AvM Gi Dci hyemsMVbjvi gZvgZ wbq Zv Pov Kivi D`vM wbqQ|
 

kvnRvjvj jvMR weo^bv `~i KiZ gxi wb`k

gbRyi-G AvwRR : kvnRvjvj AvRvwZK wegvbe`i hvx`i jvMR weo^bv `~i KiZ `Z eev wbZ mswk`i wb`k w`qQb emvgwiK wegvb I chUbgx ivk` Lvb gbb| cvkvcvwk RwoZ`i wei KVvi kvwi eev bIqvi wb`k w`qQb wZwb|
iveevi emvgwiK wegvb I chUb gYvjqi RbmshvM KgKZv g. kdvqZ nvmb gxi G wb`kbvi welqwU RvwbqQb|
 

evN wkKvwiiv ivRbwZK Avkq cvq

News Picture

wigb gvndzR : cwiek I ebgx Avbvqvi nvmb gy ejQb, my`ieb hviv evN wkKvi I PvivPvjvbi m RwoZ, Zviv mvgvwRKfve kwkvjx I ivRbwZKfve Avkq cvq| h KviY Zv`i `gb Kiv KwVb nq coQ|
MZKvj iveevi my`iebi evN wkKvi, cvYx I AvevwmK j cwiexY kxlK RvZxq Kgkvjvq cavb AwZw_i ee Gme K_v ejb gx|
 

wmwiqvq ik nvgjvq cvjvQ 6k AvBGm Rw

AvRvwZK W : wZbw`b wmwiqvq ivwkqvi wegvb evwnbx 60wU wegvbnvgjv Pvwjq AvBGmAvBGji 50wUi ewk ji Ici AvNvZ nvbv nqQ ej RvwbqQb ik mbvevwnbxi Rbvij vdi Acvikb wefvMi cavb jdUbvU Rbvij Avw` KvZvcvjvf|
KvZvcvjvf ejb, wegvbnvgjvq mvmxMvxi hy mgZv b nq MQ|
 

kvnevM moK Aeiva

News Picture

gwWKj fwZcixv evwZji `vweZ cavbgxK viKwjwc, gwWKj wkv_x I BUvb`i GKNv KgweiwZi Avnvb
wiKz Avwgi : me gwWKj KjR wkv_x I BUvbiZ wPwKrmK`i AvR mvgevi GKNv KgweiwZi Avnvb RvwbqQb gwWKj fwZcixvi dj evwZj Ki cybivq cixv MnYi `vweZ Av`vjbiZ wkv_x-AwffveKiv|
 

Gwkqvb nvmcvZvji GgwWmn 3 wPwKrmK `yw`bi wigv

3 beRvZKi gZz
gvgyb Lvb : jvjgvwUqvi Gwkqvb KvwWqvK Av Rbvij nvmcvZvj wZb beRvZKi gZz NUbvq nvmcvZvji GgwWmn wZbRbi `yw`b Ki wigv gyi KiQb Av`vjZ| XvKvi gnvbMi nvwKg Rvnvxi nvmb iveevi G wigv gyi Kib|
kwbevi ivZ wewfb vb Awfhvb Pvwjq nvmcvZvji GgwW wknve, Wv. wkwki ib, wk^v I wkivM wekl KbmvjUU AvdZveK gvnv`cyi _vbvi Dccwi`kK (GmAvB) Kvgivgvb 54 avivq MdZvi Kib|
 

GbweAvii mnKvix ivR^ KgKZvi wei PvRwkU nQ

bvkivZ Avwkqvbv Payix : gywhvvi mvb cwiPq w`q PvKwi wbqwQjb RvZxq ivR^ evWi mnKvix ivR^ KgKZv gv. gwbivgvb| Zvi wei G AwfhvM cgvY nIqvi KviY `ybxwZ `gb Kwgkb Av`vjZ PvRwkU `vwLj Kivi wmv wbqQ| iveevi Zvi wei `y`Ki `vqi Kiv gvgjvi PvRwkU Abygv`b `q Kwgkb|