mޤ^i 03, 2015, enwZevi : fv` 18, 1422 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

Zwjq MQ 12 nvRvi ni mewRZ

DM DRvbi cvnvwo Xj
wiKz Avwgi : cvq `ymvni `dvq `dvq ewZ `ki 12 nvRvi ni mewRi Rwg Wze MQ| Ze eZgvb Avgb avbi gmyg Pjvq G ew DcKvwi, Kwl wefvM Ggb K_v RvbvjI DwM hw` ewi cvwbi m DRvb _K bg Avmv cvnvwo Xji cvwb hvM nq|
eyaevii c~evfvm AvenvIqv Awa`i ejQ AviI GK mvn fvix ewcvZ nevi mebv iqQ|

eezi Lywb`i Z_ w`Q bv AvgwiKv KvbvWv I cvwKvb

News Picture

msm` cavbgx
Avmv`yvgvb mgvU : eez kL gywReyi ingvbi Lywb`i wdwiq w`Z hyiv I KvbvWvmn DbZ `kjv mnhvwMZv KiQ bv ej msm` RvwbqQb cavbgx kL nvwmbv| GKBfve cjvZK `yB LywbK LyuR cZ cvwKvbI Kvbv mnhvwMZv KiQ bv|
cavbgx eyaevi RvZxq msm` cևkvi ce G Z_ Rvwbq ejb, eezi nZvKvix`i wePvi nqQ, KqKRbi ivqI KvhKi nqQ, evwK`iI ne|
 

gvnvw_iK wRvmvev` Kie cywjk

News Picture

AvRvwZK W : cavbgx bvwRe ivRvKi c`ZvMi `vweZ wevf Ask bIqvi welq gvjqwkqvi mveK cavbgx gvnvw_i gvnvv`K wRvmvev` Kie `kwUi cywjk| gvjqwkqvb cywjki eivZ w`q eyaevi wewewm G Lei w`qQ| GbwWwUwf
MZ kwbevii wevf Ask bb gvnvw_i gvnvv` I Zvi x|...
 

GK eQiB bvRnvj gvw`

News Picture

AvRvwZK W : w`wji gmb` `Lj Kivi ci GK eQi Pvi gvm KU MQ| cavbgx bi` gvw` GLb wbRB eySZ cviQb, miKvii bvbv bvbv aibi weo^bv mw nqQ| 282wU Avmb cvIqvq c_g w`K miKvi GK Pov AvZwekvm Zwi nqwQj| dj, AvZmgvjvPbvi Kvbv cwimi Zwi nqwb| wK GLb ay Mvq`v m~ bq, wewfb ivRbwZK m~ _KI bi` gvw` RvbZ cviQb h GKevi jR-Mvei nQ miKvi| 

cvwb bvgjI `yfvM Kgwb

News Picture

_g _g ew
`xcK Payix : ivRavbxZ Uvbv ewZ bvMwiK Rxeb `yfvM AevnZ iqQ| gjevii cwigvY MZKvj eyaevi wKQyUv Kg njI fvi _KB _g _g ew nqQ ivZ ch| dj wewfb moK cvwb Rg hvq| `yfvM mw nq bMievmxi|
ivRavbxi kvwbMi, gvwjevM, gyM`v, wLjMuvI, avbgw nKvm gvKU, bvwRg Dxb ivW, nvRvixevM, wMbivW, AvMviMuvI, KvRxcvov I kIovcvovmn wewfb moK ewi cvwb Rg|
 

eezK Aev Ki UwjMvdi cwZe`b Qvcvq `kxq cwKv

News Picture

wcqvsKv AvPvh : cuPvˇii 17 AvM w` UwjMvd dj Ae Avb AvBWj wkivYvg GKwU weklYagx cwZe`b cKvk Ki| GB cwZe`bwU evmm Zzj aivi ci evmmi eivZ w`q 30 AvM cKvk Ki `wbK evsjv, BdvK I w` evsjv`k AeRvifvi|
GZ evsjv`ki RvwZi wcZv eez kL gywReyi ingvb mK bwZevPK I Aevc~Y geB Kiv nq|
 

Abycg mb, ivbv `vkmn PviRb Avbmvijvni UvMU

News Picture

kwn`yj Bmjvg, PMvg : wcwgqvi wekwe`vjqi DcvPvh I wewk mgvRwevbx W. Abycg mb, AvRvwZK Aciva UvBeybvji cwmwKDUi AvWfvKU ivbv `vkmn PMvgi Pvi wewk ewK gwK w`qQ wbwl NvwlZ DMcw Rw msMVb Avbmvijvn evsjv wUg|
eyaevi mKvj gvevBj Ly`evZv (GmGgGm) cvwVq Zv`i G gwK `Iqv nq|
 

nvwR mwjgK `vqgyw w`j `y`K

News Picture

W wicvU : miKvwi mw Rvic~eK `Lj Ki evwo wbgvYi AwfhvM _K XvKv-7 Avmbi ^Z mvsm` I gnvbMi AvIqvgx jxMi hyM mv`K nvwR gv. mwjgK `vqgyw w`qQ `ybxwZ `gb Kwgkb (`y`K)| Zuvi wei IVv AwfhvMi mZZv bv cq AwfhvMwU bw_fzwi (AevnwZ) gvag wbwi wmv wbqQ Kwgkb| 

mxgv nvU Mi KbvePvq Pzw Pvq evsjv`k

News Picture

AvRvwZK W : mxgv nvU Mi KbvePvq Mevw`c evwYR DbqbwelqK GKwU c֯ve fviZK w`Z hvQ evsjv`k| ivBwRswewW
Mvevj wgU wbDR bvg GKwU evZv msv evsjv`ki evwYR gYvjqi eivZ w`q G Z_ RvwbqQ| GB evZv msv weki gvsmevRvi welq Lei cKvk Ki| MZ Gwcևj fviZi gZvmxb weRwc miKvi `kwUi mxgvix evwnbx weGmGdK evsjv`k Mi cvPvii Ici KVvi bRi`vwii wb`k `q|
 

Kwl Rwg myiv I fwg eenvi AvBb Pov nQ

Zvdvj nvmb : fwggx kvgmyi ingvb kixd ejQb, fwgi AvaywbKvqb miKvi AvwiKZvi m KvR KiQ| MZKvj fwg gYvjhi mfvK Kwl Rwg myiv I fwg eenvi AvBb cYqb Pov Kivi j fwg eenvi evevqb KwgwUi 3q mfvq mfvcwZi ee wZwb Gme K_v ejb|
fwggx ejb, mgqvchvMx I MnYhvM bxwZgvjv, wewa I AvBb cYqb Ges fwg eevcbvK wWwRUvBRkbi gvag fwg eevcbvi Dbqb I fwg _K `ybxwZ iva Kiv me|
 

Avwg PvB bxjPz GK BqvwRw` bvix

News Picture

Bgij kvn` : AcniY, wbhvZb, wew Ges alY wLvb I BqvwRw` bvix`i hb `vmx wnme wew Kivi Rb BmjvwgK U m`miv BivK G aibiB GKwU AvRvwZK evRvi Lyj emQ| Ggb K_vB GKwU divmx evZv msvK ejQb mLvb _K cvwjq Avmv GK BqvwRw` wKkvix|
Zvi bvg wRbvb| eqm 18| wZwb Bmjvwg wRnvw``i nvZ aiv cob 2014 mvj|
 

`j Xj mvwRq miKvii wei Av`vjb

News Picture

gvkviid evejy : AvMvgxZ miKvi cZbi Rb KVvi Av`vjb KiZ `jK Xj mvRvbv ne ej ge KiQb weGbwci vqx KwgwUi m`m weMwWqvi Rbvij (Ae.) Av m g nvbvb kvn|
weGbwci 37Zg cwZvevwlKx I RvZxq bZe`i gywi `vweZ GK AvjvPbv mfvq cavb AwZw_i ee Gme K_v ejb Av m g nvbvb kvn|
 

AvMvgx elv gmygi AvM `kgvb AMMwZ : LvKb

Zvdvj nvmb : Avgiv em bB, cwZwbqZB KvR Ki PjwQ DjL Ki XvKv `wY wmwU Kcvikbi (wWGmwmwm) gqi mvC` LvKb ejQb, Avwg cvq cwZw`bB `vdZwiK KvRi cvkvcvwk bvMwiK`i bvbvwea mgmv miRwgb cZ Ki cKZ mgmv Abyavebi Pv KiwQ| wewfb mgmvq bMievmxi cvk _vKvi Pv KiwQ| 

gvwjK cvQ eIqvwik KzKzi

News Picture

wiKz Avwgi : gvwjK cZ hvQ gvwjKvbvwenxb ev eIqvwik KzKzi! Gi gvag mme KzKzii fvM hgwb RyUe wbivc` Rxeb avibi AwaKvi, Zgwb kZfvM gZzi Rb `vqx RjvZ Qvej _K ivi c_ cvKvcv ne| Abw`K, gvbyli kZfvM wekZvgvLv wbivcv cvIqvi Rvi mvebv mw ne|
Mi gZv kvbv MjI Ggb KvRB nZ hvQ evsjv`k|
 

Kzwgjvq cywjki m e`yKhy wRiv mygb wbnZ

News Picture

ZvwiKzj Bmjvg wkejx, Kzwgjv : Kzwgjvq cywjki m Kw_Z e`yKhy Kzwgjvi wRiv mygb bvg GK mvmx wbnZ nqQb| G mgq AvnZ nqQb Kzwgjvi AwZwi cywjk mycvi Avjx Avkivd fuBqvmn cuvP cywjk m`m| gjevi cb 2Uvi w`K Kzwgjvi cvjcvov weR GjvKvq G NUbv NU|
cywjk Rvbvq, cywjki GKwU Unj`j Kzwgjvi evYcvov _K divi c_ cvjcvov weR GjvKvq WvKvZ`i evwiKWi ga co|
 

evsjv`k nvivj GKRb fvjv gvbyl

News Picture

wigb gvndzR : MZ gjevi nvwbd msKZ dmeyK GK vUvm GKwU Ki msev` w`qQ| LeiwU njv wPiZi Pj MQb Wv. GwWK eKvi| vUvm jLv nqQ Wv. GwWK wbq wKQy K_v| cvVK`i Dχk Zv Zzj aiv njv:
Aviv GKRb fvjv gvbyl Avgv`i Qo Pj Mjb-Wv. GwWK eKvi| cyiv bvg Wv. GwWK mvwRkb eKvi|