RyjvB 03, 2015, evi : Avlvp 19, 1422 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

evwofvov wbq bZzb kv

c-j evevqb nj evwofvov wbqY me ne bv
Av`vjZi wb`kbvq Avk nZ cviQb bv fvovwUqviv
`jIqvi nvmvBb : evwofvov wbaviYi Rb nvBKvU miKviK GKwU Kwgkb MVbi wb`k w`qQ| wK bZyb c-j evevqb nj evwofvov wbqY Kiv me ne bv ej Avkv KiQb fvovwUqviv|

cywjki Nyl Znwej wbq Zvjcvo

BmgvCj mvBb Bgy : c`vbwZZ eo KZv`i Rb Nyl Znwej MVb Kivi Lei Lv` cywjki gaB Pv‡ji mw nqQ| KvbvNylv PjQ Kviv GB UvKvi fvMevUqvivq hy|
cywjk m`i `dZi Ggb AwfhvMi cvkvcvwk bvbv AwfhvM Aviv wZb WRb KZvi wei wjwLZ AwfhvMI iqQ| mjv Z` kl _ji weovj ewiq AvmZ cvi ej Lv` cywjk KgKZv`i aviYv|
 

RvKvZi A_ Amnvq`i ^vej^x Kib

News Picture

gvqyb AvBqye
KviAvb kwid Avjvn ejQb, Zvgiv bvgvR Kvqg Ki, RvKvZ c`vb Ki Avi wbR`i Rb KjvYKi hv wKQy AvMfvM cvVve Zv Avjvni KvQ cve| wbqB Avjvn Zvgv`i me KvRKg `LQb (myiv evKviv-110)|
bexhyMi gvbyliv h_ iZi m RvKvZ Av`vq KiQb| dj h Avieevmxi wbZmx wQj Afve; Afvei Zvobvq `eZv`i ch PU LqQb, i, Pvgov, nvo wKQyB ev` coZ bv Zv`i Lv`ZvwjKv _K; RvKvZ eevi Quvqvq gv KqK eQi A_bwZK Ggb cwieZb GmQ Avie, RvKvZ bIqvi Rb KvDK cvIqv hZ bv|
 

wekLv` cyivi cvQb evK Pqvigvb

News Picture

W wicvU : weki eng emiKvwi Dbqb msv evsjv`k iivj AvWfv݇gU KwgwU evKi cwZvZv mvi dRj nvmvb Ave` G eQii wekLv` cyivi cvQb| wewWwbDR
eyaevi IqvwksUb hyivi ciiv gYvjq GK Abyvb `kwUi Kwlgx Ugvm wfjmvK G cyivii Rb Ave`i bvg NvlYv Kib|
 

evowZ Pvc evsjv`k

wb gag Avqi `k nIqvq my` 5 kZvsk ch nZ cvi
nvmvb Avwid : wb gag Avqi `k nIqvq Mie evojI Avw_K wZ ne evsjv`ki| GKBfve BDivwcqvb evRvi KvUvgy myweav _K ewZ nIqvi Avkv iqQ| Avi wekevsK _K FY wbj my`I ewk w`Z ne| eZgvb evsjv`k wekevsK _K 0.75 kZvsk my` FY bq|
 

C`i ci gwmfvq i`e`j!

ev` coQb `yRb, hy nQb KqKRb, `dZiI cwieZb ne
bvkivZ Avwkqvbv Payix : miKvii `o eQii gv_vq gwmfvq i`e`j AvbZ PvBQb cavbgx kL nvwmbv| Kgc `yRbK ev` `qv QvovI KqKRbi `dZi cwieZb Ges bZzb gyL mshvRbi mvebv iqQ|
cavbgxi Nwb GKwU m~ Rvbvq, gwcwil` bZzb hv`i m`m KiZ cvib Zv`i wZwb Gi AvM RvbyqvwiZB evQvB Ki iLwQjb|
 

bvkKZvi cwiKbv duvm

News Picture

GwKDAvBGmi cavb mg^qKmn MdZvi 12
gvmy` Avjg : C`i ci wbwl Rw msMVb RGgwei gZv GKm mviv`k bvkKZvi cwiKbv wQj Rw msMVb AvjKvq`v fviZxq Dcgnv`k (GwKDAvBGm) evsjv`k kvLvi m`m`i|
G cwiKbvq RwoZ GwKDAvBGmi evsjv`ki cavb mg^qKvix gvBbyj Bmjvg I Dc`v gydwZ Rvdi Avwgbmn 12 Rw ivei nvZ MdZvi nIqvi ci G Z_ ewiq GmQ|
 

UKmB Dbqb I bvix wkv

News Picture

nvbvbv eMg
evsjv`kKI Zvi UKmB Dbqbi Rb bvixK h_vh_fve Kg DchvMx mvg_mb Ki Mo ZzjZ ne| Avi Zvi g~j wfw nQ bvej weRqx AgZ mbi mgZvi wkv| Avgv`i AekB ^xKvi KiZ ne gywhy ci h miKviB AvmyK bv Kb cևZKB bvix wkvi D`vi gbvfve c`kb KiQ|
 

wbewZivB myhvM cveb gvjqwkqv hvIqvi

gbRyi-G AvwRR : weRbm Uz weRbm (weUzwe) cwZZ AvMvgx GK eQi 5 jvL Ges cieZx 2 eQi Aviv 10 jvLmn gvU 15 jvL Kgx gvjqwkqvq cvVvbv ne| Ze miKvwi WUveR wbewZ KgxivB G myhvM cveb ej cevmx gYvjq m~ Rvbv MQ|
cevmx gYvjqi mswk m~ Rvbvq, miKvi Uz miKvi (wRUzwR) cwZ mdj bv nIqvq Gevi gvjqwkqvi `Iqv weRbm Uz weRbm (weUzwe) cwZZ jvK cvVvbv ne|
 

ivcwZi m cavbgxi BdZvi

News Picture

wbR^ cwZe`K : ivcwZ gv. Ave`yj nvwg`i m BdZvi Ask wbjb cavbgx kL nvwmbv| enwZevi efebi `ievi nj AvqvwRZ G BdZvi Abyvb hvM `b cavbgx|
G mgq RvZxq msm`i wKvi, cavb wePvicwZ, gwcwil`i m`m, cavbgxi Dc`v, weivax`jxq bZviv, KUbxwZK, msm` m`m (Ggwc), mvsevw`Kmn EaZb emvgwiK I mvgwiK KgKZviv DcwZ wQjb|
 

ezi civgk ciivbxwZ wVK KiZb wnjvwi!

News Picture

AvRvwZK W : hyivi mveK ciivgx wnjvwi wKbUb wewUk ivRbxwZ _K i Ki AvdMvwbvb I Bivb cm mewKQyZB GKRbi civgk wbZb| wK mB ew gvwKb miKvii KD wQjb bv| Zvi cwiPq, wZwb wnjvwii `xNw`bi ez| evsjvgBj
wnjvwii B-gBj evZv _KB Rvbv MQ G Z_| Av`vjZi wb`k gvwKb ciiv `dZi MZ gjevi wnjvwii cvq 2 nvRvi B-gBj cKvk KiQ|
 

hyivRi evsjv`wk cwieviwU GLbv wbLuvR

News Picture

W wicvU : hyivR evsjv`wk eskvzZ GKwU cwievi evsjv`k Nyi hyivR hvIqvi c_ wbLuvR nqQ| Zv`i LuvR GLbv cvIqv hvqwb|
hyivRi cywjk aviYv KiQ, eWdvWkvqvii jyUb kni emevmiZ 12 m`mi G cwieviwU nqZv Zzi nq wmwiqvq cvwo RwgqQ| evsjv`k QywU KvwUq hvIqvi ci MZ 17 g _K Zviv wbLuvR iqQ|
 

gyvwdRi KvUvii evwYwRK eenvi

News Picture

ANvi gj
f`jvKi gv_vq Pzj LyeB Kg| Ze gv_vUv Vvv| evU nvZ Aek Ame AvMvmx| gvVi hKvbv RvqMv w`q kU Ljvi gZv ivLb| wKU wek GLb ZvK Pb wgvi w_ wmwU wWwM wnme| IqvbWZ vBK iU cvq GKk| Mo 53-i Dci| w`b KqK ci GB jvKUvi gyLvgywL neb 19 eQii GK euv-nvwZ ZiY|
 

DivwaKvi eev I eMvwgZv!

News Picture

gvneye gvk`
bwZKZv, ag I AvBbi PvL hme hb AvPiY Abvq mjvi ga AvjvPbvq mgKvwgZv AekB GwMq| evBmyqvj I Uv݇Rvi`i evcvijvK gZv`k ev `wfwi welq wnme `Lvi myhvM bB| Kbbv Gjvi kvixwiK Z_cgvY _vK| wK M I jmweqvb`i evcvijvK PvBj KD `wfw ev gZv`k wnme `LvZ cvib|
 

gvZewii gZv`k

News Picture

mwjg iRv wbDUb
we-Bb weeK-eyw-wePvi-weePbv Zv me gvbyliB AvQ| Abi iwPK bvsiv ejvi Zvnj Avwg K? AbK bvsiv ejvUvB wK bvsiv GKUv evcvi bv? mUv MvxKB nvK ev wbDUbKB nvK|
Avwg wK iwP PvbvPzii KZc h, Abi PvbvPziK Lvivc I AiwPKi Ges Zvi wecixZ wbRi PvbvPziK mvivY kZgyL DbZ, fvjv, ^vKi ej cPviYv PvjvZ _vKvUvB Avgvi Rb iwPKi ne?
iwP Zv hvi hvi Zvi Zvi|
 

evsjv`ki fvh wk

News Picture

wisKz AwbwgL
wkPPvi gvagjvi ga wgvv cvqvwMK KviY Abvb gvagi Pq fvhi K`i GKUz ewk| c_g w`K agxq `wKvY _KB fvh PPv i| ciewZKvj agxq cfvegy nq Zv wbfRvj wkeva I m`hi cZxK cwiYZ nqQ|
fvhi BwZnvm e cyibv njI evsjv`k Gi PPv ewkw`bi bq|