g 27, 2015, eyaevi : R 14, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

`Lv njv bv Lvj`v-wjD

News Picture

nZvk weGbwc gvw`i mdii w`K ZvwKq
Avbvqvij Kwig : XvKvq wZbw`bi mdi kl MZKvj gjevi `ycyi Pj MQb Pxbi mePq cfvekvjx bvix ivRbxwZK I `kwUi Dc-cavbgx wjD Bqvb`s| aviYv Kiv nwQj cևUvKj bv _vKjI AZ Pxbi Zid _KB weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqvi m Zvi mRb mvvr nZ cvi|

11 eQii M֨vRyqU Zvwb nZ Pvq AvgwiKvi cwmWU

News Picture

AvRvwZK W : eqm gv 11| Ze Gi gaB MwYZ, wevb, we`wk fvlv j LqQ m| GB gyn~Z AvgwiKvi meKwb M֨vRyqU weqevjK Zvwb Avevnvg|
weqevjKi weqi h GLvbB kl bq, Zv Zvi Rxebi iLvwP PvL ivLjB evSv hvq| Kvwjdvwbqv mvvgUv kni R Zvi| R _KB m Zvi wekl gZvi cwiPq w`q PjQ|
 

mvjvnDwbK AvR Av`vjZ Zvjv ne

News Picture

nvmcvZvj _K bqv nqQ _vbvq
W wicvU : fviZi gNvjq ivR cywjki nvZ AvUK weGbwcbZv mvjvnDwb Avng`K Qo w`qQ wkjsqi nvmcvZvj | GK mvn ai wZwb miKvwi mycvi kvwjwU nvmcvZvj wbM֨vngm-G wPwKrmvaxb wQjb| Lei wewewm evsjvi
wkjsqi cywjk mycvwiUbWU weeK wmqvg wewewm evsjvi vbxq cwZwbwa AwgZvf fkvjxK ejQb, wPwKrmKiv GLb gb KiQb wg. Avng` my|
 

ivj Dvcvv K_v ejQbB

News Picture

AvRvwZK W : fviZi KsMmbZv ivj Mvw cvq `ygvmi AvZevmՇkl divi ci weRbiv fewQjb, Gevi AwfZvi fvvi fvix Ki GmQb wZwb| AbKZv DyL wQjb- bv Rvwb Gevi Kx PgK `Lvb ivj! wK m o evwj| mwZ Bwqv UzW cwKvq cKvwkZ LvwZgvb mvsevw`K kLi i GK wbe ivji wewfb ge weklY Ki Zvi vb, cv I `vwqZkxjZv wbq iZi ck Zvjv nqQ| 

gvw` AvmQb 6 Ryb

News Picture

fviZ-evsjv`ki AvbyvwbK NvlYv
Avbvqvij Kwig : fviZi cavbgx bi` `vgv`i `vm gvw` `yw`bi miKvwi mdi AvMvgx 6 Ryb XvKv AvmQb| MZ cvq GK eQi ai Zvi XvKv mdi wbq bvbvb Rbv-Kbvi Aemvb NwUq MZKvj mdii AvbyvwbK NvlYv KiQ evsjv`k I fviZ| `yB `ki ciiv gYvjq _K msev` wewi gvag AvMvgx 6 I 7 Ryb gvw` XvKv mdi Kieb ej Rvbvbv nqQ|
 

DcKj DVZ `e bv _vBjv miKvwi evwoZ ivLe gvjqwkqv

News Picture

mvMi fvmgvb Awfevwm
Avmv`yvgvb mgvU : _vBjvi mxgv gvjqwkqvq cvIqv 129 MYKei mK Avi Kvbv Z_ Rvbvqwb m`ki cywjk| msiwZ GjvKv nIqvq mLvb evBii Kvbv msev` gvagI hZ cviwb| B`vbwkqv I gvjqwkqv Awfevmx`i Avkq w`jI GLbv Aevb cwieZb Kiwb _vBjv| Zviv cwivifve Rvwbq w`qQ, AwfevmbcZvkx bKv cvIqv Mj Avivnx`i mvMiB vY mnvqZv mieivn Kie _vBjv|
 

eez cwievii m`m`i Rb 19 wekl myweav

News Picture

gvngy`yj Avjg : eeyi cwievii m`m`i wbivcvq 19wU wmv wbqQ miKvi| RvwZi wcZv eez kL gywReyi ingvbi cwievii m`m`i wbivcvq ^iv gYvjq _K G msv Rvwi Kiv cvcb MRU AvKvi cKvk nqQ| GZ ejv nqQ wbivcvq gwK nj Avkcvki febI AcmviY Kiv ne|
myweavjv nQ : Avevmj Kvbv gwK I ANvZg~jK Aev gvKvwejv Kivi Rb h_vchy myiwZ I wbivcv ebx c֯Z ivLv, Avevmji Pvicvk wbivcvKgx`i KkjMZ Aevb MnY cևqvRbxq eev wbwZ, Avevmji cvkeZx Kvbv feb, vcbv ev Aevb nZ Kvbv aibi gwK mw Kivi gZv Aev _vKj Zv AcmviY wKsev cwieZbi gvag Avevmji wbivcv wbwZ, Avevmji Pvicvk myDP feb emevmKvix`i Ici mvewYK Mvq`v bRi`vwi Kiv, Avevmj MgbvMgbi c_ h Kvbv aibi AvgY _K wbivc` ivLZ eev MnY|
 

7 gvgjvq jwZd wmwKxi Rvwgb, iqQ Aviv 22wU

News Picture

Gm Gg b~i gvnv` : agxq AbyfwZZ AvNvZ `Iqvi AwfhvM ivRavbxi wewfb _vbvq Kiv 6wU I bvivqYMi GK gvgjvq 6 gvmi AeZxKvjxb Rvwgb cqQb mveK gx Avyj jwZd wmwKx|
MZKvj gjevi wePvicwZ wbRvgyj nK I wePvicwZ dwi` Avng` wkejxi mg^q MwVZ nvBKvU e G Rvwgb gyi Kib|
 

Zzlvimn `yB alK Mvi

News Picture

NUbvq eenZ gvBvevm Dvi
BmgvCj mvBb Bgy : ivRavbxi Kzwoj gvBvevm Avw`evmx bvixK alYi NUbvq `yRbK Mvi KiQ ive| Zv`i GKRb Zzlvi| GKBm NUbvi mgq eenZ gvBvevmwUI Dvi Kiv nq|
gjevi ivZ evwiaviv emyiv I ebvbx wWIGBPGm Awfhvb Pvwjq Zv`i Mvi Kiv nq ej ivei DP chvqi GKwU m~ G cwZe`KK wbwZ KiQ|
 

gvwjZ evsjv`wk kvwix wbnZ

News Picture

AvRvwZK W : AvwdKvi `k gvwjZ Rw`i wjZ RvwZmsN kvwiv wgkb KgiZ GK evsjv`wk mbvm`m wbnZ I GKRb AvnZ nqQb| wewWwbDR
Avtevwnbx RbmshvM cwi`߇ii (AvBGmwcAvi) GK msev` wew߇Z ejv nq, gvwji ivRavbx evgvKvZ mvgevi vbxq mgq mܨv mvo 7Uvq kvwivq wbqvwRZ evsjv`k Uv݇cvU KwUbRUi GKwU wRc GB nvgjvi NUbv NU|
 

KviPzwc iva bZzb cwZ

News Picture

wbevPb cwZ `yB Nvq fvU covi nvi msMn Kiv ne
`jIqvi nvmvBb : fvU KviPzwc iva bZzb cwZ Pvjy KiZ hvQ wbevPb Kwgkb (Bwm)| Bwmi mswk KgKZviv RvwbqQb, wZb wmwU wbevPbi 13wU K` 91 _K 98 kZvsk fvU covK A^vfvweK ej gZ w`qQb GKvwaK wbevPb Kwgkbvi| G aibi A^vfvweKZv _vKj mswk K` KviPzwc nqQ ej aviYv KivB ^vfvweK ej Rvbvb mswkiv|
 

AvR _K emyiv evsjv`k Icb Mjd

News Picture

gn`x gvmy` : evsjv`k Mjd dWvikbi mvweK Zˡveavb Ges emyiv M֓ci ccvlKZvq XvKvi KzwgUvjv Mjd Kve (KwRwm) c_gevii gZv AbywZ nZ hvQ AvRvwZK ckv`vi Mjd UzbvgU emyiv evsjv`k Icb 2015| AvR 27 g mKvj mvo 6Uvq wU Adi gaw`q i nQ Mjd `ywbqvi AbZg miv Ges cmwUwRqvm GB Avmi| 

exgv KiQb bv bhvb gvwjKiv, ewZ hvx

News Picture

mvnvM Lvb : myhvM _vKjI exgv cwjwm wbQb bv bhvb gvwjKiv| dj ewZ nQb bc_ PjvPjKvix hvxiv| exgv cwjwm _vKj Avw_K mnvqZv cveb `yNUbv-KewjZ hvx I bhvb gvwjKiv| bexgv MnYi bhvbi welq ek wKQy kZ c~iY KiZ nq| ZvB G exgv cwjwm MnY AvMnx bq gvwjKc|
Rvbv MQ, `k cvq AvU nvRviiI ewk bhvb ea wbe܇b hvx wbq PjvPj KiQ|
 

gvbecvPviKvix`i `Z wePvi miKvii D`vM

bvkivZ Avwkqvbv Payix : evsjv`k _K bvix I wk cvPvii NUbv bZzb bq| Ze mwZ evsjv`k _K bvix, cil, wkmn wewfb kwY-ckvi gvbylK hfve jvf `wLq _vBjv, gvjqwkqv, B`vbwkqv I BZvwjmn wewfb `k gvbevcvPvii NUbv weqKi chvq cuQQ| gvbecvPvii Aciva wbqY I cwZiva Kivi Rb miKvi 3 eQi AvM KVvi I mevP kvwi weavb iL AvBb cYqb KiwQj| 

gvbecvPvi iva e_ nj cfve coe Rbkw ivwbZ

Pvi iv`~Zi m eVK
Dyj Iqviv myBwU : mvMi c_ Aeafve gvbecvPvi iva Awej^ eev wbZ ne| bv nq fwelZ Rbkw ivwbZ SuywKi gyL coe Ges evsjv`k KvjvZvwjKvfzI nZ cvi|
MZKvj ciiv gYvjq _vBjv, B`vbwkqv, gvjqwkqv I wgqvbgvbi KgiZ evsjv`ki iv`~Z`i wbq AbywZ AvtgYvjq eVK GB D؇Mi K_v Rvbvbv nq|
 

Avwid-b~i 27 UwjK_vcK_b

News Picture

gvngy`yj Avjg : gRi (eiLv) Avwid nvmbi m 27 evi K_v ejwQjb KvDwji b~i nvmb| cvbj gqi I KvDwji bRijmn Ab`i AcniY Kivi AvMi 21 w`b gRi (Ae.) Avwidi m Uwjdvb AviK KvDwji b~i nvmbi GB UwjK_vcK_b nq| bvivqYM PvjKi 7 Lybi NUbvq Av`vjZ `vqi Kiv AwfhvMc Gme Z_ DV Avm|