Gwcj 19, 2015, iweevi : ekvL 6, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

Av.jxMi mvgb `yB Pvj

myz wbevPb I `j mgw_Z cv_xi weRq
nvwmeyj nvmvb : wmwU Kicvikb wbevPb wbq AvIqvgx jxMi mvgb GLb `yB cixv| GKw`K myz I cfvegy wbevPb, Abw`K RbwcqZv w`qB `j mgw_Z cv_x`i weRq wbwZ Kiv| Gi hKvbI GKwUi eZq nj bZzb Ki AveviI msKU mw nZ cvi GgbUv Avkv `ji bxwZwbaviK`iI|

wekevsKi civgk bvKP gywnZi

News Picture

nvmvb Avwid : Rvjvwb I we`yr LvZ fZywK KgvZ wekevsKi civgk bvKP Ki w`qQb A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZ| eis Aviv ewk gvbylK we`yr myweavi AvIZvq AvbZ G LvZ wewbqvM evovbvi cwiKbv Avw_K LvZi wek gvoj wek evsKi KZv`i Rvwbq w`qQb wZwb| hyivi ivRavbx IqvwksUb wWwmZ evi wekevsK I AvRvwZK gy`v Znwej-AvBGgGdi emKvjxb (ws) eVK i nqQ| 

AvRB wmwiR wRZZ Pvb gvkivwd

News Picture

Gj Avi ev`j : evi `viY GK Rq w`q 16 eQii Avc NyPjv gvkivwd`i| Rqi Liv hfve KvwUq DVj UvBMviv, ZvZ cvwKvbi wei avivevwnK Rq AvmZ cvi ej gb KiQb wKU weklKiv| Zviv GI ejQb, wKUvi`i ga `viY cwicKZv GmQ| DBKU wewjq `Iqvi w`b kl| iRv hvB nvK, jovB KiB ne| 

wnjvwi Zv gvV, wKbUbi Lei Kx?

News Picture

AvRvwZK W : WgvwUK cwmWU cv_x wnjvwi wKbUb| hyivi mveK dvjwW I cvb ciivgx wnjvwi wKbUb cieZx gvwKb cwmWU wbevPb `uvovQb Ggb Avfvm cvIqv MQ AbK AvMB| Ze G wbq mskqI Kg wQj bv| eqm I cwiwwZ weePbv Ki ck IV, klgk mwZB wZwb joeb Zv? Di wgjQ MZ iveevi| 

Lvj`v wRqv fvU PvBZ AvBb evav bB : Rve` Avjx

`jIqvi nvmvBb : wmwU wbevPb `j mgw_Z cv_x`i c gvV bg fvU PqQb weGbwc Pqvicvmb Lvj`v wRqv| MZKvj kwbevi jkvb I evv GjvKvq weGbwc mgw_Z gqi cv_x Zvwe_ AvDqvji c fvU Pvb wZwb| GZ mveK GB cavbgx, weivax`jxq bxi I weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqv fvU PvBZ AvBb Kvb evav bB ej RvwbqQb wbevPb Kwgkbvi weMwWqvi Rbvij (Ae.) gv. Rve` Avjx| 

weGbwc gvbB asm hYv

News Picture

Lvj`v wRqvi KvQ cvYnvbxi Revew`nxi bqvi Avnevb cavbgxi
`xcK Payix I gv. AvjvDwb, bvjKvU : bvkKZvi Av`vjbi Rb weGbwc RvUK cZvLvb KiZ RbMYi cwZ Avnevb RvwbqQb cavbgx kL nvwmbv| XvKv I PMvg wmwU Kicvikb wbevPbK mvgb iL MZKvj kwbevi MYfeb em wfwWI Kbdvii gvag ij cևKi Dvab Ki ejb, weGbwc gvbB asm, weGbwc gvbB hYv, weGbwc gvbB RvwZi Rb Drcxob|
 

Lvj`v wRqv wewa gb cPviYv Pvjvj Avcw bB Av.jxMi

nvwmeyj nvmvb : weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqvi wbevPwb cPviYvK mgmv wnme `LQ bv gZvmxb `j AvIqvgx jxM| `jwUi bZv`i gZ, wewa Abymvi Dwb (Lvj`v wRqv) wbevPwb cPvYvq bvgZB cvib|
RvbZ PvBj AvIqvgx jxMi Dc`v cwil`i m`m I mveK gx myiwZ mb MZKvj mܨvq G cwZe`KK ejb, wZwb Zv cavbgxI bv, gxI bv, wKQyB bv|
 

nVvr cPviYvq Lvj`v wRqv

News Picture

Uvbv 5 Nv MYmshvM, wjdjU wewjq fvU PvBjb Zvwe_i c
kvnvbyvgvb wUUz : mevBK ZvK jvwMq GKeviB nVvr Ki fvU PvBZ MYmshvM bvgb weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqv| MZKvj weKvj mvqv 4Uvq Di wmwU wbevPb weGbwc mgw_Z cv_x Zvwe_ AvDqvji c evm cZxK fvU PvBZ cPviYvq bvgb Lvj`v wRqv|
 

XvKvK cwiQb bMix KiZ Pvb Avwbmyj

News Picture

nvwmeyj nvmvb : cwiQb XvKv MoZ Gevi Svo- nvZ ivv cwivi Kgm~wPZ Ask wbjb XvKv wmwU Kicvikb wbevPb Di _K AvIqvgx jxM mgw_Z cv_x| MZKvj kwbevi `ycyi jkvb GK b^i cvK-msjM moK cwivi Kib| mPZb wkx mgvRi ebvi wKb XvKv kxlK Kgm~wPZ cwZKx Svo-`vii fwgKvq Ask bb Avwbmyj nK| 

GKevi AvgvK myhvM w`b : mvC` LvKb

News Picture

nvwmeyj nvmvb : MZKvj kwbevi mKvj mvo 10Uvq ivRavbxi nvRvixevM SvDPi eo gwmR`i mvgb _K wbevPwb cPviYv i Kib XvKv wmwU Kicvikb wbevPb `wYi AvIqvgx jxM mgw_Z cv_x mvC` LvKb| mLvb _K KvgivxiPii 55, 56 I 57bs IqvW cPviYv Pvjvb mvC` LvKb| Gmgq Zvi m bMi AvIqvgx jxMi hyM mvaviY mv`K I XvKv 7 Avmbi msm` m`m nvRx gvnv` mwjgmn `j mgw_Z mvaviY KvDwji I bvix KvDwji cv_x DcwZ wQjb| 

hme GjvKvi eyK wPi `yB wmwUi wefvRb iLv

News Picture

`jIqvi nvmvBb : XvKv wmwU Kicvikb `yB fvM wef nIqvi ci GeviB c_g wbevPb nQ| c_gevi nIqvq XvKvi AbK GjvKvi gvbyl Rvbb bv, Zviv Dˇi bv `wY| ivRavbxi AbKB wbwZ bb, Di I `wY wmwU Kicvikbi mxgviLv Kxfve fvM Kiv nqQ| weklZ mxgvbv GjvKvi fvUviiv G wbq ewk mw`nvb| 

fviZ evsjv`wk cY ivwbZ 8 evav

AvjZvd nvmb : fviZ evsjv`ki cY ivwbZ AvUwU A evavi K_v RvwbqQ emiKvwi MelYv msv mUvi di cwjwm WvqvjM (wmwcwW)| evavjv njv- cYi gvb cixv, gvb mb`, jej I cvKwRs, wbeb, cwi`kb, c_KxiKY, KxUbvkKi mnbkxjZvi mxgv Ges evQvB| Gme mgmvi KviY ewk LiPi cvkvcvwk cYi YMZ gvb b I wecwY eevcbv evnZ nQ ej RvwbqQ msvwU| 

gvgjvRU KgvZ hZ gZ

gvngy`yj Avjg : MZ evi cavb wePvicwZ myi` Kzgvi wmbnv ejQb, Avgv`i `ki GKRb wePvicwZ eQi 6 gvmiI ewk QywU cvb| GUvZv wewUk Avgji wbqg| cw_exi Abme `k wePvicwZiv eQi gv 20 w`b QywU fvM Kib| wZwb ejb, Avwg nvBKvUi wePvicwZ _vKvKvj GB QywU Kgvbvi K_v ejwQjvg| 

cZxK wbq nvwm-Zvgvkv

News Picture

AbK gwnjv KvDwji fvU PvBZ cviQb bv
wiKz Avwgi : AXj cZxK _vKv mˡI XvKvi `yB wmwU Kicvikb wbevPb eiv Kiv cZxK wbq ck DVQ| wekl Ki msiwZ Avmbi KvDwji`i welq| bvix c`cv_x`i KD KD ejQb GUv wbevPb Kwgkbi KvvbnxbZvi cwiPq| KD ejQb GKRb cavb wbevPb Kwgkbvi I PviRb wbevPb Kwgkbvi cyil nIqvq Zviv bvix`i cZxK mwVKfve wbevPb KiZ cvibwb|
 

Mwie gvbyl webvg~j wPwKrmv cveb : Zvwe_

News Picture

kvnvbyvgvb wUUz : AvgvK fvU w`q wbevwPZ Kij Avcbvi IqvW I gnjvq Lvbv-L`K _vKe bv| cqtwbvkb I RjveZv wbivmb cևqvRbxq me eev Kiv ne| ^ Avqi gvbyl webvg~j wPwKrmv cveb| cveb GKwU wbgj evqy, k `~lYgy meyR XvKv| Gfve fvUvi`i KvQ fvU PvBQb XvKv Di wmwU wbevPb weGbwc mgw_Z cv_x Zvwe_ AvDqvj| 

ckvmb wbic AvPiY KiQ bv : AvdivRv

News Picture

kvnvbyvgvb wUUz : wgRv Avevmi RbwcqZvq Clvw^Z nq ZvK wbevPwb gvV _K `~i ivLvi Pv PjQ ej Gevi AwfhvM Kijb Zvi x AvdivRv Avevm|
MZKvj XvKv `wY wmwU wbevPb gqi cv_x wgRv Avevmi c wbevPwb MYmshvM bg wZwb GB AwfhvM Kib|
AvdivRv Avevm ejb, wmwU wbevPb wb`jxq wK ckvmb Avgv`i Dci wbic AvPiY KiQ bv|