gvP 27, 2015, evi : P 13, 1411 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

exi knx``i iY

News Picture

hyvcivax`i wePvi mbi AxKvi
`xcK Payix : ^vaxbZvi weivwaZvKvix msMVb RvgvqvZ BmjvgxK wbwl I hyvcivax`i wePvi mb Kivi `vwei gvag MZKvj enwZevi 45Zg gnvb ^vaxbZv I RvZxq w`em D`hvwcZ nqQ| w`emwUZ RvwZ mkwP gywhyi exi knx``i iY Ges dzj w`q Zv`i cwZ Mfxi kv wbe`b KiQ|

80 exivbv bvix gywhvvi ^xKwZ cvQb

gbRyi-G AvwRR : GKvˇi gywhyKvj cvwKvwb evwnbx I Zv`i G`kxq `vmi`i nvZ wbhvwZZ exivbv wnme cwiwPZ bvixiv ^vaxbZvi 44 eQi ci bvix gywhvv wnme ^xKwZ cvQb| cv_wgKfve gywhy Rv`yNi msiwZ ZvwjKvi cvq 80 RbK mivmwi bvix gywhvv wnme MRUfz Kiv ne|
gywhywelqK gYvjqi Aaxb RvZxq gywhvv KvDwj (RvgyKv) mwZ G wmv wbqQ ej RvwbqQb gywhywelqKgx Av K g gvRvj nK|
 

ivcwZi mgiv c`kbx cwi`kb

News Picture

wigb gvndzR : ^vaxbZv I RvZxq w`em Dcj AvqvwRZ mgiv c`kbx cwi`kb KiQb ivcwZ gv. Ave`yj nvwg`|
MZKvj enwZevi mKvj ivcwZ RvZxq cviW MvD cuQj mbvcavb Rbvij BKevj Kwig fuBqv, bevwnbxcavb fvBm AvWwgivj Gg dwi` nvwee, wegvbevwnbxcavb Gqvi gvkvj gvnv` Bbvgyj evix ivcwZK ^vMZ Rvbvb|
 

fviZi kvPbxq we`vq

News Picture

`y`v Rq cg wkivcvi c_ Awjqv
gn`x gvmy` : nvBfvR gvP Um h GKwU di nq _vK Zv Aveviv cgvwYZ njv PjwZ wekKvc Awjqv ebvg fviZi ga AbywZ mwgdvBbvj gvPwUi gvag| KviY MZKvj AbywZ mwgdvBbvj gvPwUZ Um Rqi djB Awjqvb `jcwZ wbRi cQ`i wmvwU bIqvi GKK gZv cvb|
 

^vaxbZv w`em gvw` I ggZvi fQv

News Picture

AvRvwZK W : evsjv`ki ^vaxbZv w`em Dcj c_K evZvq fQv RvwbqQb fviZi cavbgx bi` gvw` Ges cwgei gyLgx ggZv e`vcvavq| ivqwRswewW
enwZevi bi` gvw` Zvi UzBUvi BsiwR I evsjv fvlvq cv Kiv evZvq ejb, fviZi vqx Ges iZc~Y ez evsjv`ki RbMYK RvbvB ^vaxbZv w`emi fQv|
 

AvjvPbvi D`vM wbj niZvj Aeiva cZvnvi Kiv ne

^vaxbZv w`em weGbwcbZviv
kvnvbyvgvb wUUz : miKvi AvjvPbvi D`vM wbj weGbwc niZvj-Aeiva cZvnvi Ki be ej ge KiQb weGbwci bZviv|
MZKvj gnvb ^vaxbZv w`em I RvZxq w`em Dcj weGbwci c _K mvfvi RvZxq wZma dzjj kv wbe`b kl Gme K_v ejb `jwUi kxl bZviv|
 

avwbi evmfebi wbivcv Rvi`vi

wigb gvndzR : wekKvc mwgdvBbvj Awjqvi KvQ fviZxq `ji civRqi ci iuvwPZ AwabvqK gn` wms avwbi evmfebi Pvicvk wbivcv Rvi`vi Kiv nqQ|
fviZi ivw‡Z AwabvqK gn` wms avwbi evwoZ gvZvqvb Kiv nqQ wbivcv evwnbx| z mg_Kiv hb mLvb Kvbv AcxwZKi Aevi mw KiZ bv cvi m KviYB GB avwbi evwoi mvgb GB evowZ wbivcv eev|
 

kKzbi `vqvq Mii gZz

hvqbywb mvbx : cyiv evsjv`k GLb Lykxi ebv| wVK evsjv`k bv, ejv DwPr cw_exi hLvbB Kvbv evsjv`wk AvQb, mLvbB AvR Lykxi Rvqvi eBQ| bnvZ wKUi bvg bv kvbvi gZv weij h cwievi AvQ mLvb Qvov me RvqMvq GLb ek Avb` Drme PjQ| bvPvbvwP bv KijI, wVK nqQ AZ ejQ| 

eemvi AwfhvM AvQ Ggwci weiI

Kg GmQ Bqvevweivax gvgjv I Avmvwgi msLv!
Avmv`yvgvb mgvU : ivRavbx XvKv I PMvg ek KqKwU GjvKvq Awfhvb Pvwjq wecyj cwigvY Bqvev Dvi Kiv njI MZ `yeQi Bqvevweivax Awfhvb gvgjv I AvUKi msLv Kg GmQ| ^iv gYvjqi `Iqv ZvwjKvZB DV GmQ G wP| Gw`K Bqvev cvPvi I eemvi m msm` m`mmn mgvRi bvbv ii gvbyli RwoZ _vKvi AwfhvM DVQ|
 

Awfhy KD wmwU wbevPb Ask wbj AvBbvbyM eev

BmgvCj mvBb Bgy : gnvbMi cywjki gyLcv hyM Kwgkbvi gv. gwbij Bmjvg ejQb, dR`vwi gvgjvq Awfhy Kvbv ew XvKv Di I `wY wmwU Kicvikb wbevPb Ask wbj Zv`i wei AvBbvbyM eev bIqv ne| MZKvj enwZevi `ycyi 12Uvi w`K wWGgwci wgwWqv mUvi wZwb mvsevw`K`i G Z_ Rvbvb| 

gv 10 nvRvi UvKvi Rb Rvov Lyb

gvmy` Avjg : gv 10 nvRvi UvKvi Rb mveK cywjk KgKZvi xK nZvi ci Avcb evbK Mjv KU Lyb Ki mvC` nvIjv`vi (18)| hvvevox _vbv cywjk eyaevi ivZ kvnRvnvbcyi _vbv GjvKvi GKwU MviR _K mvC`K Mvi Ki| MZKvj enwZevi mKvj wWGgwci wgwWqv mUvi GK msev` mjb G Z_ Rvbvb XvKv gnvbMi Mvq`v cywjki hyM Kwgkbvi gwbij Bmjvg| 

AcPqiva I ewi cvwb msiY GwMq AvmZ cvib Bgvgiv!

gvqyb AvBqye
`ki AvovB j gmwR`i KYavi Avjg mgvR| AvovB j gmwR`i AvovB j wg^vi wbqwgZ DPvwiZ nq bvq-Bbmvd I KjvYi awb| RbmPZbZv mwi Rb Gi Pq wek I wbfihvM MYgywL Avi Kvbv wgwWqv bB| `wbK cuvPevi gmwR` gmwR` mgveZ nb KvwU gvbyl| Rygvi w`b gvbyli Xj|
 

h_ Awfhvbi mgq evojv

gvmy` Avjg : ivRavbxZ AvBb-kLjv iv_ cywjk, ive, wewRwe I GwcweGbi mg^q MwVZ h_ Awfhvbi mgq ew Kiv nqQ| mwZ kl nIqv G h_ Awfhvbi gqv` XvKv gnvbMi cywjk Kwgkbvi gv. AvQv`yvgvb wgqvi wb`k 31 gvP ch ew Kiv nqQ| mB cwicwZ IBw`b ch XvKv gnvbMixZ h_ Awfhvb Pvjve Ges cևqvRb nj AveviI mgq ew Kiv ne ej XvKv gUvcwjUb cywjk m~ Rvbv hvq| 

AveMi wKU wbq Avb`gq w`bi Acv

Gg. bRij Bmjvg, Awqv _K
19 gvP Nyg fvOjv ivZ mvo 3Uvq| AvM _KB Avjvg `Iqv wQj| GK myL^c wbq Nyg _K RvMv| Kvbv weiw bB| Dv bB Kviv Ici| dk nq wUwfi mvgb emZ emZ eR Mj 4Uv| evsjv`k hLb mKvj 9Uv, Awqvq ZLb fvi 4Uv| m~h IVvi ZLbI AbK `wi| AvMi ivZ NygvZ hvIqvi AvMB wVK Ki iLwQ, GB mgq Nyg _K DVZ ne|
 

mvm I Rwev`K bv ejyb

wk-wKkvi mgvek cavbgx kL nvwmbv
`xcK Payix : cavbgx kL nvwmbv wk`i wbivcv I Dj fwelr wbwZ KiZ nvbvnvwb, msNl I AwMmshvMi ivRbxwZ cwinvi Ges mvm I Rwev`K bv ejZ mevi cwZ Avnvb RvwbqQb| MZKvj enwZevi ivRavbxZ GK wk-wKkvi mgvek cavb AwZw_i fvlY wZwb G K_v ejb|
 

Avgiv GLbv KvwZ gyw cvBwb : wmwcwe

iwdK Avng` : gnvb ^vaxbZv w`em MZKvj mKvj evsjv`ki KwgDwb cvwUi (wmwcwe) bZe` cvwUi c _K RvZxq wZma cygvj AcY Kib| MZKvj enwZevi cygvj AcY kl GK cwZwqvq wmwcwe bZe` ejQb, Avgiv GLbv KvwZ gyw cvBwb| gywhyi Avkv-AvKvvi wecixZ `k PjQ|