gvP 07, 2015, kwbevi : dvyb 25, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

evsjv`ki ivRbwZK msKU wbq Rb KwiK 11 KsMmgvbi wPwV

bvkivZ Avwkqvbv Payix : Pjgvb msKU mgvavbi I mwnsmZv ei Dcvq ei KiZ gvwKb ciivgx Rb KwiK eev bIqvi Abyiva RvwbqQb KsMmgvbiv| evsjv`ki ivRbwZK cwiwwZZ Zviv Mfxi DM RvwbqQb| gvwKb ciivgx Rb Kwii KvQ jLv wPwVZ GB DM cKvk Kivi cvkvcvwk mwnsmZv DiYiI Dcvq ei KiZ ejQb gvwKb KsMևmi 11 Rb m`m|

HwZnvwmK 7 gvP AvR

News Picture

Aveyj evkvi b~i : HwZnvwmK 7 gvP AvR| evOvwj RvwZi ^vaxbZv msMvg I gywhyi BwZnvm GK Abb w`b|
Avcmnxb Av`vjbi GK chvq 1971 mvji GB w`b mvnivIqv`x D`vb (Z`vbxb imKvm gq`vb) wekvj Rbmgy` `uvwoq RvwZi RbK eez kL gywReyi ingvb evsjv`ki ^vaxbZv msMvgi WvK `b|
 

^v cixvi Rb ivcwZ jb Mjb

News Picture

`xcK Payix : ivcwZ gv. Ave`yj nvwg` ^v cixvi Rb MZKvj mKvj wegvb evsjv`k GqvijvBi GKwU wbqwgZ dvBU jb MQb|
ivcwZi Kvhvjqi WcywU cm mwPe Aveyj Kvjvg AvRv` Rvbvb, ivcwZ ejv 11Uvq evsjv`k wegvbi GKwU wbqwgZ dvBU XvKv Qo jۇb hvb| AvMvgx 15 gvP wZwb `k wdieb ej Avkv Kiv nQ|
 

hyiv RqK AcniYi loh

News Picture

weGbwc bZvi Qji Kviv`
wigb gvndzR : cavbgx kL nvwmbvi Qj mRxe IqvR` Rq Ges Zvi cwievii m`m`i AcniY Ke eo aibi wZi loh nqwQj hyiv| GdweAvBqi GKRb GRUK 5 jvL Wjvi Nyli cwZk֓wZ w`q GB cwiKbv evevqbi D`vM bIqv nqwQj| weGbwci DP chvqi wb`k GB KvRwU KiwQjb hyiv weGbwci GK bZvi Qj wiRfx Avng` wmRvi (36)|
 

AwfwRZ Lybi NUbvj cwi`kb GdweAvBqi

News Picture

wece wekvm : gygbv eMi cwZvZv I wevb gb jLK AwfwRr ivq nZvKvi NUbvj I evsjv GKvWwg GjvKv cwi`kb KiQb dWvij eyiv Ae BbfwMkbi (GdweAvB) m`miv| MZKvj evi `ycyi 1Uv 20 wgwbUi w`K Pvi m`mi GdweAvB cwZwbwa `j XvKv wekwe`vjqi wUGmwm GjvKvq cuQb| G mgq Zv`i m XvKv gnvbMi Mvq`v cywjk KgKZviv DcwZ wQjb| 

KvqvUvi dvBbvj fviZ

News Picture

Gj Avi ev`j : Iq BwۇRi 182 ivbi gvgywj Bwbsm UcKvZ fviZK GZvUv eM cZ ne, Zv Ljvi AvM AuvP KiZ cvibwb fviZ mbvivI| hw`I 50 Ifvi fviZK LjZ nqwb, Zvi AvMB Rqi e`i cuQ hvq gn` wms avwb I Awkb KjvY| Ze kwai G `jwUi Qq QqwU DBKU wewjq w`Z nqQ Kvwiexq evjvi`i KvQ| 

ivRbwZK mgmv kw w`q gvKvwejv Kiv hvq bv : Kv`i wmwKx

News Picture

wiKz Avwgi : ivRbwZK mgmv kw w`q gvKvwejv hvq bv ej ge KiQb KlK kwgK RbZv jxMi mfvcwZ eexi Kv`i wmwKx exi Dg| wZwb ejb, GB mgmvi De nqQ MZ eQii 5 Rvbyqvwii gvbyli AskMnYwenxb wbevPbi gvag| ZvB AskMnYg~jK AviKwU wbevPb Qvov G mgmvi mgvavb ne bv|
evi Zvi Aevb Kgm~wPZ msnwZ cKvk KiZ Avmv ew`i m AvjvcKvj Gme K_v ejb wZwb|
 

mvRvcv 13 Avmvwg Nyi eovQ!

News Picture

gvngy`v Wwj : wekwRr nZvq mvRvcv 13 AvmvwgK Mvi KiZ cviQ bv cywjk| Av`vjZ mvRvcvwi ciI Gme `yeiv Mvi bv nIqvq wekwRZi cwievi Ges IB nZvgvgjvi mvwiv Pig wbivcvnxbZvq fzMQb| GQvov nZvi cZ`kx mvw wicb AwfhvM KiQb ZvK `yeiv Zvwoq eovQ| cywjkmn wewfb m~ Rvbv MQ, ivqi ci cvq GK eQi cvi nZ PjjI mvRvcv߇`i ga gZz`v`kcv `yRbmn 13 Rb GLbv cjvZK| 

Lvj`vi Kvhvjq BZvwji cvv w`Z cywjki evav

News Picture

Gg.Dgi dviK : weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqvi Rb BZvwj _K Avbv Lvevi jkvbi Kvhvjq cևek evav w`qQb `vwqZiZ AvBbkLjv evwnbxi m`m| weGbwc Pqvicvimbi cmmwPe gvid Kvgvj Lvb mvnj w``vi Rvbvb, MZKvj evi weKvj Avwgbyj ingvb bvg GK cevmx weGbwc Pqvicvimbi Rb Lvevi GbwQjb| 

GLb hv nQ Zv Kej mvm : KvRx AvKivg

News Picture

niZvj-Aeiva wZ 2 jvL KvwU UvKv
gn`x nvmvb : weGbwc bZZvaxb 20 `jxq RvUi WvKv Pjgvb niZvj-Aeiva eemvqx`i cvq 2 jvL KvwU UvKv wZ nqQ ej RvwbqQb eemvqx`i kxl msMVb GdwewmwmAvBqi mfvcwZ KvRx AvKivg Dwb Avng`| MZKvj evi G cwZe`KK `Iqv GKv mvvrKvi wZwb GK_v ejb|
 

Ԇn Avjvn, nvwmbv-Lvj`vK n`vqZ Kib

News Picture

PMvg cwZwbwa : bvwK`i wei Aevb wbZ ne| BmjvgK hviv gvb bv, hviv ndvRZ Ki bv Zviv bvwK| G mgq mwnsmZv ei Rb Avjvni KvQ `yB bxi n`vqZ Kvgbv Kib ndvRZ Avwgi|
evi PMvgi cwUqv DcRjvi `jZcyi `vij Djyg `qvs cvnvo gv`vmvi 43Zg evwlK mvjvbv Rjmv Abyvb ndvRZ Bmjvgi Avwgi Avjvgv kvn Avng` kdx Gme K_v ejb|
 

MvnK chvq Qwoq coQ GRU evswKs

wewWwbDRi cwZe`b : evswKs mev _K ewZ GjvKvjvq GB myweav w`Z `ki wewfb GjvKvq Pvjy nqQ GRU evswKs myweav|
MvnK`i Rb mvwfm PvRwenxb GB wekl mev Pvjyi Rb 4wU evsK jvBm wbqQ|
Gi ga evsK Gwkqv I WvP&-evsjv evsK 19 Rvbyqvwi _K gvV chvq GRU wbqvM `Iqv i KiQ|
 

XvKvevmxi `vwei cwZ bMii meK nZ PvB

News Picture

wekl mvvrKvi nvRx mwjg
gvRvnvij Bmjvg : bMiwcZv bq, XvKvevmxi `vwei cwZ bMii meK nZ PvB ej wbRi cZq e Kijb XvKv gnvbMi AvIqvgx jxMi hyM-mvaviY mv`K nvRx gvnv` mwjg Ggwc| wZwb ejb, RbMYB Avgvi kw| RbMYi Pvwn`v gZ XvKvK GKwU my`i, cwivi-cwiQb I wekgvbi AvaywbK bMix Movi cwZk֓wZ wbq BwZ ga wbevPwb cPvi-cPviYvq e iqQb wZwb|
 

K`xq Av.jxM gb ivLwb RwjjK!

News Picture

cwievwiK I vbxqfve gZzevwlKx cvwjZ
nvwmeyj nvmvb : evsjv`k AvIqvgx jxMi mveK mvaviY mv`K I gywhyi AbZg msMVK Avyj Rwjji wZxq gZzevwlKx wQj MZKvj evi| G w`b Zvi cwievi I Rjv AvIqvgx jxM wewfb Kgm~wP cvjb KijI K`xq AvIqvgx jxM KvbI Kgm~wP cvjb Kiwb|
 

Dcgx RvKei Gwkqv wjWviwkc mb` ARb

News Picture

Avmv`yvgvb mgvU : Gwkqvb WfjcgU evsK I Rvcvb miKvii cwiek gYvjqi h_ D`vM 2-4 gvP Rvcvb AbywZ w` Gwkqv wjWviwkc cvMvg Ab mvmUBbej WfjcgU Av KvBgU P kxlK Kgkvjvq cwiek I eb gYvjqi Dcgx Ave`yjvn Avj Bmjvg RvKeK Gwkqv wjWviwkc mb` c`vb Kiv nqQ| 

bvMvjv Rj fO alYi AvmvwgK wcwUq nZv

News Picture

AvRvwZK W : bvMvjv Rj fO XzK alYgvgjvq wePvivaxb GK ewK wcwUq nZv Ki mB jvk duvwmZ SzwjqQ D RbZv| Avj-RvwRiv, wmGbGb
w`wji wbfqv alYKv wbq Zwi Z_wPi c`kb wbq weZKi gaB enwZevi ivZ fviZi Di-c~evjxq GB ivRi wWgvcyi bwRiwenxb G NUbv NU|