Rvbyqvwi 31, 2015, kwbevi : gvN 18, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

gvPi gaB Me hZ Pvq weGbwc

msjvci Rb ga-deqvwi chB Acv Kieb Lvj`v wRqv
Avbvqvi Payix : miKvii m msjvc-mgSvZvi Rb Avi ewk w`b Acv Kie bv weGbwc| `jwUi Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqv msjvc WvKZ miKviK mevP AvMvgx ga-deqvwi ch mgqmxgv ea `eb| GB mgqi ga miKvi msjvc bv emj we`vqx eQii klw`b 20-`jxq RvUi DvwcZ 7 `dv bv gb wbZ bZzb wbevPbi NvlYv `Iqvi Rvivjv `vwe Rvbvbv ne|

AvMvgxZ 2k Avmb webv cwZwZvq

News Picture

dwi`cyi cwZwbwa : AvMvgx msm` wbevPb AvIqvgx jxMi cv_xiv 200 Avmb webv cwZwZvq wbevwPZ neb ej ge KiQb cevmxKjvY I e`wkK Kgmsvbgx L`Kvi gvkviid nvmb| MZKvj evi weKj dwi`cyi knii Av`gcyi cvgvwYKcvov-msjM gvV AvqvwRZ GK Rbmfvq wZwb G ge Kib| L`Kvi gvkviid nvmb ejb, 5 Rvbyqvwii wbevPb AvIqvgx jxMi 153 m`m webv cwZwZvq wbevwPZ nqwQj| 

ivji `vl KsMm Qvojb Rqx

News Picture

Bgij kvn` : ivj Mvw܇K cKvk `vlvivc Ki `j Qvojb KsMևmi elxqvb bZv I mshy cMwZkxj gvPvi (BDwcG) mveK K`xq gx Rqx bUivRb| MZKvj evi `ycyi GK msev` mjb Rqx bUivRb G NvlYv `b| Gi AvM wZwb Zvwgjbvoy KsMm Uvi KvQ c`ZvMc Rgv w`qQb|
UvBgm Ae Bwqvi GK Lei Rvbvbv nq KsMm mfvbx mvwbqv Mvw܇K GKwU `xN wPwV wjL wbRi Acgvbi wdwiw w`qQb bUivRb|
 

cvwKvb wkqv gmwR` weviY

News Picture

wbnZ 49 AvnZ 55
Bgij kvn` : cvwKvbi wmz cև`ki wkKvicyi GjvKvq wkqv m`vqi gmwR`-msjM Bgvgevovq kwkvjx weviY Kgc 49 Rb wbnZ I 55 Rb AvnZ nqQb ej cv_wgKfve Rvbv MQ| MZKvj evi Rygvi bvgvRi ciB febi fZi weviY NU| weviY Qv` am co| asm~ci wbP AbK AvUKv co AvQb|
 

msKU mgvavb HKe Pv PjQ

News Picture

Lvj`v wRqvi m W. Kvgvji mvvr
Gg. Dgi dviK : `ki Pjgvb msKU mgvavbi Rb Avgiv HKe Pv Pvwjq hvwQ ej ge KiQb MYdvivgi mfvcwZ W. Kvgvj nvmb| cqvZ ivcwZ wRqvDi ingvb I mveK cavbgx weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqvi QvU Qj AvivdvZ ingvb KvKvi gZzZ kvK cKvk KiZ Gm jkvb Kvhvjq DcwZ mvsevw`K`i wZwb G ge Kib|
 

mbvevwnbxZ mvnwmKZv wbq GwMq hvQb bvix m`miv

News Picture

bvkivZ Avwkqvbv Payix I nvwmeyj nvmvb : evsjv`k mbvevwnbxZ cyil`i cvkvcvwk bvix m`miv my`p Aevb Ki wbQb| GKi ci GK mvdj `LvQb| GK mgq gb Kiv nZv bvixiv mbvevwnbxi wPwKrmK, bvm wnmveB KvR KiZ cvie| Awdmvi wnmve KvR KiZ cvie wKbv wKsev mvdj jvf KiZ cvie wKbv Gwbq mskq wQj| 

mvsevw`Ki gqi nvZ cv euvav jvk

News Picture

hyeKK wj Ki nZv
BmgvCj mvBb Bgy : ivRavbxi ivgcyivq dvnwg`v Avvi (42) bvg GK bvix AvBbRxex wbR evmvq Lyb nqQb| wZwb mveK iv`~Z I `wbK BdvK cwKvi mveK fvicv mv`K AvLZvi-Dj-Avjgi gq| MZKvj evi mvo 12Uvq ivgcyiv gnvbMi cևR GjvKvi we eKi 105 b^i evwoi 5Zjv _K Zvi nvZ-cv euvav jvk Dvi Ki cywjk|
 

cixv wbq mskq, vf

GmGmwm cQvbv ne wKbv wmv nqwb : wkvgx
`xcK Payix I gyiv` mvBb : weGbwci bZZvaxb 20-`jxq RvU iveevi _K 72 Nvi niZvji Kgm~wP w`jI GmGmwm cixv cQvbv ne wKbv, m welq G cwZe`b jLv ch Kvbv wmv bqwb wkv gYvjq| Pjgvb jvMvZvi Aeiva Kgm~wPi cvkvcvwk mKvj 6Uv _K 3 w`bi G niZvj|
 

`vbei wei gvbei jovB PvB

wewkRb`i kvw mgvek
gvRvnvij Bmjvg : ivRbxwZi bvg hviv mvaviY gvbyl cvovq Zviv `vbe| `vbe`i wei gvbei jovB Kivi j `kevcx cwZev` I cwZiva Mo Zvjvi Avnvb RvwbqQb `ki wewkRbiv| MZKvj evi K`xq kwn` wgbvi kvwi Rb nvK cwZev` kxlK kvw mgvek niZvj Aeiva gvbyl cvovbvi Rb wewkRbiv G cwZev` Rvbvb|
 

hLbB msKU ZLbB MYRvMiY gi Kgm~wP

mvBdzj Bmjvg iwb : hLbB `k Kvbv msKU `Lv `e ZLbB MYRvMiY g Kgm~wP `e I `ki gvbyli cvk `uvove ej RvwbqQb gi GKvski gyLcv Bgivb GBP miKvi|
MZKvj evi ivRavbxi kvnevM Ԇ`kevcx ivRbxwZi bvg gvbyl nZv I mwnsmZv e Ges hyvcivax RvgvqvZ-wkweii ivRbxwZ wbwlmn Qq `dv `vweZ MY^vi I mgvek GK_v Rvbvb|
 

cUjevgv wbcKvix`i duvwmi `vweZ gvbeeb

mvBdzj Bmjvg iwb : GwmW wbcKvix`i gZv cUvjevgv wbcKvix`i mevQ kvw gZy`i weavb Kivi `vweZ gvbe eb KiQ evsjv`k AbjvBb Avwwf dvivg(evqvd)|
MZKvj RvZxq cmKvei mvgbi PZi GB gvbeb AbywZ nq|
gvbee܇b gbvib Nvlvj ejb, Avwg, Avcwb Ges Avgiv wK Ggb evsjv`k PqwQjvg? PqwQj Avgv`i c~ecyiliv hviv gywhyi gvag jvj meyRi evsjv`k cwZwZ KiwQj|
 

miKvi wkveevK asm Ki GLb cixv_x`i fvMi K_v ejQ : wiRfx

Gg. Dgi dviK : weGbwci hyM gnvmwPe ij Kwei wiRfx ejQb, cixvi djvdj A^vfvweK, AwZwi KZKvh `Lvbvi Rb wkv_x`i covkvbv I cwZhvwMZvi g~j `vwqZ _K `~i mwiq w`q miKvi wkveevKB asm Ki RvwZK cy evwbq djvi Dcg KiQ| Avi GLb cixv_x`i fvM wbq K_v ejQ|...  

kl gyn~Z jvK jvKviY evwYRgjv

News Picture

AvjZvd nvmb : QzwUi w`b mKvj _KB me eqmx Zv-`kbv_x`i c`PviYvq gyLwiZ wQjv gjv cvY| wUwKU msMn KiZ cևek c_B jM MQ gvbyli `xN mvwi| ejv evovi m m evoZ _vK gvbyli wfoI| weZv`i gyLI mwi Qvc| Abvb w`bi Zzjbvq ePvwewI ewk ej Rvbvjb `vKvwbiv|
niZvj-Aeivamn `ki msKUgq cwiwwZi KviY Ab eQii gZ Gevi Rgwb evwYRgjv|
 

Aeiva cZvnvi, bBj Lvj`vi wei ckvmwbK eev : myiwZ

gvRvnvij Bmjvg : AvMvgx 2 deqvwii ga Aeiva Kgm~wP cZvnvi bv Kij weGbwci Pqvicvimb Lvj`v wRqvi wei ckvmwbK eev bIqv ne ej RvwbqQb AvIqvgx jxMi Dc`v cwil` m`m myiwZ mb|
MZKvj evi ivRavbxi wWcvgv Bwwbqvm BbwwUDkb bKv mg_K Mvx AvqvwRZ GK AvjvPbv mfvq wZwb G K_v Rvbvb|
 

hye I xov cwZgxi gvZweqvM

News Picture

gvmy` wgqv : hye I xov cwZgx exib wkK`vii gvZv kxgwZ mi^Zx wkK`vi (94) MZ enwZevi mKvj gvivi wbR evmfeb evaKRwbZ KviY cijvKMgb Kib| wZwb 5 Qj 4 gq, bvwZ-bvZwb, Avxq-^Rbmn AmsL YMvnx iL MQb| mvsevw`K mvl kgv Zvi bvZwb RvgvB| MZKvj evi mKvj 11Uvq gviv wenvix jvj wkK`vi wWwM KjR gvV Zvi Awwqv mb nq| 

wewbqvM KgQ Agi GKzk M֚gjvq

News Picture

`jIqvi nvmvBb : 20 `jxq RvUi niZvj-Aeivai KviY MZ eQii Zzjbvq Gevi Agi GKzk M֚gjvqI wewbqvM KgQ| dj KgQ bZzb eBqi msLv| MZ eQii GKzk eBgjvq 30 KvwUi UvKvi ewk wewbqvM njI Gevi wewbqvMi nvi KwgqQb cKvkKiv|
MZ eQi GKzk M֚gjvK wNi mvaviY cKvkK`i wewbqvM wQj Mo 5 _K 10 jvL UvKv, gvSvwi gvbi cKvkK`i 18 _K 25 jvL UvKv Ges eo gvci cKvkK`i wewbqvM wQjv Mo 30 _K 50 jvL UvKv|