wWm^i 21, 2014, iweevi : cl 7, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

msjvc RvgvqvZ ZvM hyvcivax`i ev`

MYZi Rb wZb c֯ve
AvjZvd nvmb : MYZ I mykvmbi Rb miKviK msjvc, weGbwcK RvgvqvZ ZvM Ges RvgvqvZK hyvcivax`i ZvM Kivi- GB wZb c֯ve w`qQb W. webvqK mb| wZwb ejQb, miKvii DwPZ msjvci w`K GwMq Avmv| Avi weGbwci DwPZ RvgvqvZK cwiZvM Kiv Ges RvgvqvZi DwPZ hyvcivax`i cwiZvM Kiv|

hyiv KvDK gZvq emvq bv : gwRbv

News Picture

Dyj Iqviv myBwU : hyiv KLbvB evsjv`k Kvbv ivRbwZK `jK gZvq Avbvi Pv Kiwb| GB `ki RbMYB wbaviY Kie Kviv gZvq _vKe, Kviv _vKe bv| evsjv`k-gvwKb mK Rvi`vi KivB IqvwksUbi j| evsjv`k wbhy we`vqx gvwKb iv`~Z Wvb WweD gwRbv MZKvj kwbevi AvgwiKvb mUvi AbywZ GK msev` mjb Gme K_v ejb| 

ivRbxwZK`i mvb nZvi gwK Gevi Zvjevbi

News Picture

Bgij kvn` : cvwKvbi cavbgx bIqvR kwidi cwievimn `kwUi ivRbxwZwe` I mbv KgKZv`i mvb`i nZvi gwK w`qQ Zvjevbiv| kwbevi UvBgm Ae Bwqv AbjvBbi cwZe`b Rvbvbv nq, wPwVi gvag G gwK `Iqv nqQ| MZ evi cvwKvwb KZci nvZ wPwVwU Avm| wPwVwU ZnwiK-B-Zvjevb cvwKvbi (wUwUwc) gyLcv gvnv` Lvivmvwbi jLv nZ cvi ej aviYv Kiv nQ| 

MvwLywbi g~wZ emvZ ZvoRvo

News Picture

Bgij kvn` : fviZ wn`yZev`x`i Zid bZzb AvMvmb| Mvw-nviK bv_yivg MWmi g~wZ emvbvi Rb `ov`wo i nq Mj| wn`y gnvmfv K`xq miKviK wPwV wjL g~wZ emvbvi Rb Rwg PqQ| ivRavbx w`wjZB ekKwU RvqMvq I miKvwi D`vbI MWmi g~wZ vcbi Rb K`K Ave`b Rvbvbv nqQ| 

Lvj`v wRqvK wbq DwM ZviK

News Picture

bvkivZ Avwkqvbv Payix : weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvb Zvi gv eMg Lvj`v wRqv I Zvi wbivcv wbq DwM| weGbwc PqvicvimbK nZv Kivi cwiKbv KiwQj Rwiv fviZ _K GB Lei cKvki ci ZviK ingvbi DM evo| wekl Ki miKvi GLbI Zvi m~Y wbwZ Kivi Kvbv D`vM bv bIqvi Rb I mwZ wZwb Lvj`v wRqvi wbivcv msv welq Aviv wewfb Z_ cvb| 

wbcxwoZ KlK`i wbq Av`vjb : wgRv dLij

kvnvbyvgvb wUUz : KlKi Drcvw`Z dmji bvhg~j Ges KlKi eenZ mvi exR, wWRj I KxUbvkKmn Kwl DcKiYi g~j ewi cwZev` Ges 13 `dv `vweZ RvZxqZvev`x KlK`j 8w`bi Kgm~wP NvlYv KiQ|
MZKvj bqvcb weGbwci K`xq Kvhvjq msev` mjb `ji fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi G Kgm~wPi NvlYv `b|
 

`ehvbxK `vwqZ _K AevnwZ

News Picture

Bgij kvn` : fviZxq KUbxwZK `ehvbx LveivMvoK Askx`vwiZ
Dbqb wefvMi cwiPvjKi c` _K AevnwZ w`qQ `kwUi ciiv gYvjq| GKB m gYvjq ZvK evaZvg~jK bRi`vwiZ iLQ| GbwWwUwf
MYgvag `Iqv `ehvbxi GK weewZi wfwˇZ G wmv bIqv nqQ| gYvjq RvwbqQ, LveivMvo G aibi weewZ `Iqvi AvM Kvbv AbygwZ bqwb|
 

GB cvkweKZv Bmjvg I gvbeZvweivax

News Picture

cvwKvb wknZv : kxl Avjg`i vf I wb`v
gvqyb AvBqye : cvwKvbi ckvqvi GKwU zj wk-wKkvi`i Ici AvNvZx evgvnvgjvq cvY nvwiqQ 132 Rb KvgjgwZ wk-wKkvi| GB eeiZv, bksmZv I cvkweKZvq Zxe vf I wb`v RvwbqQb evsjv`ki kxl Avjgiv| Bmjvgi fzj eenvi cwZiva uwkqvwiI DPviY KiQb Avjgiv|
 

wKewiqv nZvgvgjv m~iK PvRwkU AvR

News Picture

nweM cwZwbwa : mveK A_gx kvn GGgGm wKewiqv nZv gvgjvq `yB Avmvwgi bvg mskvab Ki PZz_ `dvq m~iK PvRwkU `vwLj Kiv ne AvR iveevi| MZ 13 bf^i wKewiqv nZv gvgjvi Z`Kvix KgKZv wmAvBwWi mnKvix cywjk mycvi (GGmwc) gnib bQv cvij ZZxq `dvq m~iK PvRwkU `vwLj Kib|...  

kZfvM eB cuQ MQ GLb Drmei Acvq : wkvgx

News Picture

gyiv` mvBb : wkvgx byij Bmjvg bvwn` RvwbqQb, DcRjv chvq cvVcyK cuQ MQ| wkK-wkv_xiv GLb Drmei Acvq| Avgiv mKj c֯wZ m~Y KiwQ, cnjv RvbyqvwiZ Drmei ga w`q wkv_x`i nvZ cvVcyK cuQ w`ev| MZKvj kwbevi wgicyi ki evsjv BbWvi wWqvg gvevBj Avcm cwZhvwMZv Abyvb wkvgx Ggb K_v ejb| 

MvmmsKU AwZ MwnYxiv

10 wgwbU ivbvi Kx AvQ?
wiKz Avwgi : Kx wKbeb Avcv|
fvewQ Mii gvsm wKbe| wK ivbv Kie Kxfve, Mvm _vK bv| evRvi kl evmvq wMq `Le gvgi gZv Pzjv Rje eo Rvi 10 wgwbU| Gi ga 5 Rbi fvZ-ZiKvwi ivbv Kiv Kxfve? `wL, 10 wgwbU ivbv Kiv hvq Ggb wKQyB wKbZ ne|
 

wekmy`ix m ejjb, Avwg Rvwb, evsjv`k wKU Lj

News Picture

Bgij kvn` : Gevii weki miv my`ix ivwjb m ejjb, Avwg Rvwb, evsjv`k wKU Lj| MZ 14 wWm^i jۇb nq Mj wgm Iqv 2014-i Pov ce| Gevi wgm Iqv wbevwPZ nqQb `wY AvwdKvi ivwjb m| weRqi gyn~Z cwZhvMx`i gagwY wgm Iqv 2014 `wY AvwdKvi ivwjb mi Me wc wiRUm kb| 

mwnsmZv iva wewRwei fwgKvq cavbgxi KZZv

News Picture

`xcK Payix : eWvi MvW evsjv`k (wewRwe) RIqvb`i DQwmZ cksmv Ki cavbgx kL nvwmbv ejQb, GB evwnbxi mybvg cybtcwZwZ nqQ| mxgv ivmn AvBb-kLjv evwnbxK mnhvwMZvq wewRwe mvnmx fwgKv cvjb KiQ| MZKvj kwbevi mKvj wcjLvbvq eWvi MvW evsjv`k (wewRwe) w`em Dcj AvqvwRZ Kgm~wP Dvabi ci cavb AwZw_i ee wZwb wewRwei cksmv I cwZvbwUi m`m`i cwZ KZZv cKvk Kib| 

5 Rvbyqvwi wbevPb bv nj `k AvR gvkvj j _vKZv : bvwmg

cvebv Rjv Av.jxMi w-evwlK mjb AbywZ
KwjU ZvjyK`vi, cvebv : `xN 9 eQi ci MZKvj kwbevi AbywZ njv cvebv Rjv AvIqvgx jxMi w-evwlK mjb| cvebv cywjk jvBb gvV Gw`b `ycyi GKUvq cavb AwZw_ wnme mjb Dvab Kib ^vgx gvnv` bvwmg| Gi AvM RvZxq mxZi myi myi RvZxq I `jxq cZvKv Dvjb Kib bZe`|
 

ivcwZi ZvRgnj cwi`kb

News Picture

`xcK Payix : ivcwZ Ave`yj nvwg` MZKvj kwbevi fviZi AvMvq ZvRgnj cwi`kb KiQb| wZwb Qq w`bi ivxq mdi fviZ AvQb|
GKwU fviZxq msev` msv Rvbvq, ivcwZ I Zvi mdimx`i enbKvix Gqvi Bwqvi GKwU wekl dvBU ejv 11Uv 50 wgwbU AvMvi Dχk bqvw`wji cvjvg wegvbe`i ZvM Ki|
 

nvwci `vqi Kiv alY gvgjvi ZvwiL fzj

News Picture

wece wekvm : bvwqKv nvwci Kiv alY gvgjvq fzj ZvwiL cwieZb Kivi Rb wgicyi _vbvq GKwU mvaviY Wvqwi (wRwW) KiQb wZwb| MZ enwZevi ivZ nvwci gvgjvq DwjwLZ ZvwiL cwieZb KiZ PvBj cywjk Zv wRwW AvKvi wjL w`Z ejb| ZLb nvwc Avevi mvaviY WvqwiwU Kib| wgicyi _vbvq Kiv mvaviY WvqwiZ nvwc ejQb, fzjekZ 2 wWm^ii RvqMvq 1 wWm^i DjL Kiv nqQ|