mޤ^i 21, 2014, iweevi : Avwkb 6, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

wZvi cvwbeb I mxgv Pzwi mgvavb nqwb

wbR^ cwZe`K : bqvw`wjZ evsjv`k-fviZ h_ civgkK Kwgkbi (Rwmwm) ZZxq eVK kl nqQ, hvZ wcxq mK egvwKZv cqQ ej gb KiQ `yB `ki ciiv gYvjq|
g~jZ evsjv`k I fviZi AgxgvswmZ bvbv welq wbq AvjvPbvi Rb gvSgaB Rwmwmi GB eVK AbywZ nq| Ze evsjv`ki Zid _K AvjvwPZ AgxgvswmZ Bmy wZvi cvwbeb, mxgv Pzw BZvw` wbq eVK Kvbv mgvavb Avmwb|

wewRwe gvZvqb

wbR^ cwZe`K : AvBbkLjv cwiwwZ wbqY ivLZ ivRavbxZ wewRwe gvZvqb Kiv nqQ ej RvwbqQb wewRwei RbmshvM KgKZv gnmxb iRv|
wZwb Rvbvb, MZKvj kwbevi ivZ cb 10Uv _K ivRavbxZ wewRwei Unj i nqQ| ivRavbxZ gvU 20 cvUzb wewRwe gvZvqb Kiv nqQ|
cmZ, GKvˇi gvbeZvweivax Acivai `vq AvRvwZK Aciva UvBeybvj gZy`cv RvgvqvZ bZv `jvIqvi nvmvBb mvC`xi Avwcji ivq mvRv Kwgq ZvK AvgZz Kviv` `Iqv nq|
 

MYivqi cwZ kv c`kbi Avn&evb ivYxi

News Picture

AvRvwZK W : ^vaxbZvi cևk MYfvUi ci Ujv cviwiK kv I mg_b GKZve ne ej Avkv cKvk KiQb weUbi ivYx wZxq GwjRve_| wewWwbDR
wewewm RvwbqQ, MYfvU nvii Ri ai evi Ujvi gyLgx Avj mvjg c`ZvMi NvlYv `qvi ci GK weewZZ ivYx G Avkv cKvk Kib|
 

RvwZmsN mvaviY cwil` hvM w`Z AvR cavbgx hyiv hvQb

News Picture

`xcK Payix : cavbgx kL nvwmbv wbDBqK RvwZmsN mvaviY cwil`i (BDGbwRG) 69Zg Awaekb hvM w`Z AvR ivZ hyivi Dχk XvKv ZvM Kieb|
cavbgx I Zvi mdimx`i enb Kiv AvwgivZ GqvijvBi GKwU dvBU ivZ mvo 9Uvq nhiZ kvnRvjvj AvRvwZK wegvbe`i Qo hvIqvi K_v iqQ|
dvBUwU Kvj mKvj 8Uv 25 wgwbU (wbDBqK mgq) wbDBqK Rb Gd KbwW AvRvwZK wegvbe`i cuQvi K_v|
 

iscyi Gikv` iIkbcw`i msNl

News Picture

mvsevw`Kmn AvnZ 15
gvvwdRvi ingvb evejy, iscyi : iscyi Gikv` I iIkbcw`i ga msNl mvsevw`Kmn Kgc 15 Rb AvnZ nqQ| Gmgq cvvcvw avIqv, BU cvUKj wbc I 3wU KKUj wevwiZ nq| MZKvj kwbevi `ycyi mvo 12Uvi w`K bMixi kvcjv PZi GNUbv NU|
cywjk I cZ`kx m~ Rvbv MQ, MZKvj kwbevi mKvj 11Uvi w`K Gikv` I iIkbcw`i bMixi cvewjK jvBewi gvV mgvek nIqvi K_v wQj|
 

miKvi nUvZ RvZxq HK MoZ ne : dLij

wbR^ cwZe`K : miKvi gZv AuvKo _vKZ weivax`i Ici wbhvZb PvjvQ AwfhvM Ki weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi ejQb, GB cwiwwZ _K cwivY cZ HKefve miKviweivax Av`vjb bvgZ ne| MZKvj kwbevi `ycyi ivRavbxZ GK AvjvPbv mfvq wZwb ejb, RbMY _K wewQb nq miKvi GLb AvZM֯ nq GKi ci GK bvbv AvBb Ki PjQ| 

ASvi elY RjveZv `yfvM

News Picture

wbR^ cwZe`K : evi ivZ _K PjQ ASvi elY| KLbv wSwiwSwi, KLbv wUcwUc, KLbvev Sofve SiQ ew| Avlvp, kveY gvm Pj MjI Avwkbi 5 ZvwiLI MvgovgyLv AvKvki Aweivg avivq Zwjq MQ ivRavbxi AbK ivv| evnZ nQ hvbevnb PjvPj| AbK RvqMvq hvxQvDwb bv _vKvq ewZ wfRZ nqQ e gvbylK| 

ivRavbxZ RvgvqvZi wgwQj, KKUj weviY I MvoxZ Avb

News Picture

gvmy` Avjg : RvgvqvZ Bmjvgxi bvqe Avwgi gvIjvbv `jvIqvi nvmvBb mvC`xi gywi `vweZ c~eNvwlZ niZvji AvMi w`b MZKvj kwbevi ivRavbxi wewfb GjvKvq wevf wgwQj, KKUj weviY I Mvox fvsPziI Avb w`qQ RvgvqvZ-Qvwkwei| Gmgq cywjk ivevi eyjU I wUqvikj wbc Ki Zv`i Qf Ki `q| 

eQi wZ 300 KvwU UvKv

we`yZi Uvdigvi
gbRyi-G AvwRR : Uvdigvi Avg`vwbZ AmZKZv, jvW cixv Qvov mshvM `Iqvq IfvijvWW nq cov Ges mevcwi iYveYi Afve eQi cvq 39 nvRvi Uvdigvi cyo hvQ| GZ cwZ eQiB 300 KvwU UvKvi ewk MQv w`Z nQ miKviK|
we`yr wefvMi bxwZ MelYv cwZvb cvIqvi mji mwZ Zwi GK cwZe`b ejv nq, Uvdigvi Avg`vwbZ AmZKZv, iYveY wbggvbi wmwjKv Rj eenvi Ges we`yr weZiY jvBb IfvijvWi KviY eQi cyoQ 38 nvRvi 870wU Uvdigvi, hvi Avw_K wZ Kgc 300 KvwU UvKv|
 

fviZxq Kvkxi `Lj beb wejvIqvj!

News Picture

AvRvwZK W : fviZ wbqwZ Kvkximn cyiv Kvkxi Aj ԆdiZ bIqvi gwK w`qQb cvwKvbi mveK cavbgx ebwRi fzvi Qj I cvwKvb wccjm cvwUi (wcwcwc) Pqvigvb wejvIqvj fzv| evsjvwbDR
evi cvve gyjZvb A‡ji `jxq Kgx`i Dχk fvlY `Iqvi mgq 25 eQi eqmx wejvIqvj G gwK `b|
 

`j MvQvbvi wb`k kL nvwmbvi

News Picture

wbR^ cwZe`K : `jK iZ w`q AvIqvgx jxMi mvsMVwbK Kvhg Rvi`vi KiZ bZv`i wb`k w`qQb `jxq mfvcwZ I cavbgx kL nvwmbv| MZKvj kwbevi MYfeb AvIqvgx jxMi Kvhwbevnx msm` Ges Dc`v cwil`i h_mfvq cviwK ee wZwb GB wb`k w`q ejb, msMVbUv Avmj| msMVbK mymsnZ KiZ ne| 

ive-cywjk Kxfve Pje mUv evsjv`k miKvi wVK Kie

Kzwqvq Z_gx nvmvbyj nK Bby
Avyg gywbe, Kzwqv : BDivc AvgwiKvi Dχk Z_gx Rvm` mfvcwZ nvmvbyj nK Bby Ggwc ejQb, Zviv hw` mvm I Rwgy evsjv`k `LZ Pvb Zvnj iZc~Y bx eMg Lvj`v wRqvK mvmx, Rwevw` I hyvcivax eRbi civgk `eb| mB civgk bv w`q Avgv`i ive-cywjk Kxfve Pje mB civgk w`Z Avmeb bv|
 

AvgvK gyw w`ZB Iiv Pj Mj

News Picture

Kvgvj nvmb ZvjyK`vi, wewWwbDR UvqwUdvi WUKg : gv AcvY 2 mvbi Ggb QywU gb wbZ cviQb bv mvsevw`K Rqkx Rvgvb| Kvbv Avi mvb`i wZ nvZoB GLb KvU Zvi GK-GKUv gyn~Z| ^Rb`i aviYv, evev-gvqi weQ`, Avmvbeva, wbR`i PvL `Lv gvqi K Gme _K gyw cZB AvnZvi c_ eQ bq Rqkxi gq wPikx Rvgvb (18) I Qj gvnv` web Avjxg (15)| 

GKRbB gZvai wZxq Rbi fvM Rj

News Picture

weivax `ji AbycwwZ kL nvwmbvi AvIqvgx jxMi weRq mnR KiQ| mvqyPvci ga i Ges gaeZx wbevPbi `vwei cvcU nvwmbvi miKvi gZv `xNvwqZ Kivi c_ cwivi KiQ| mevcwi kL nvwmbvi nvZ gZv KzxMZ _vKvq wZxq gZvevb bvix eMg Lvj`v wRqvi A` iqQ Rj| evi evsjv`ki eZgvb ivRbxwZ wbq cKvwkZ cwZe`b Ggb Avkvi K_v RvwbqQ weki cfvekvjx wewUk mvgwqKx ` BKvbwg| 

GKvWwgK I Avevmb mgmv AwPiB mgvavb ne

News Picture

AavcK W. wgRvbyi ingvb DcvPvh, RMbv_ wekwe`vjq
gvRvnvij Bmjvg : RMbv_ wekwe`vjq (Rwe) GKvWwgK I Avevmb mgmv AwPiB mgvavb nQ ej RvwbqQb wekwe`vjqwUi DcvPvh AavcK W. wgRvbyi ingvb| wZwb G wekwe`vjqK ivj gWj wnme Mo Zvjvi cևPv Pvwjq hvQb| MZKvj kwbevi Avgv`i A_bxwZi m GKv mvvrKvj G me Rvbvb|
 

mgKvwgZvi kvw 100 `viiv!

News Picture

W wicvU : B`vbwkqvi AvswkK ^vqkvwmZ AvPn cև`k mgKvwgZvi kvw 100 `viiv Kivi c֯vemsewjZ Lmov AvBb cvjvgU Dvcb Kiv nQ| GwU cvm nj mgKvgxK 100wU evNvZ kvw `Iqv hve| MZKvj kwbevi GKwU AvRvwZK msev` gvagi Lei G K_v Rvbvbv nq| AvPn cև`kwU weki eng gymwjg msLvMwi `k B`vbwkqvi GKgv Ask hLvb 2001 mvj _K axi axi Bmjvwg kwiqv AvBb cևqvM Kiv nQ|