AvM 21, 2014, enwZevi : fv` 6, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

wePvii Acvq ^Rbiv

News Picture

eeivwPZ MևbW nvgjv w`em AvR
wekl cwZe`b : 10 eQi AvMi mw`b weKvj mvmweivax kvfvhvv wQj AvIqvgx jxMi| kL nvwmbvi eei ciciB Zv ii K_v wQj| wK GK mvm nq hvq mvmweivax mB Kgm~wP| mw`b euP MjI vqxfve keYkw wZM֯ nq eZgvb cavbgx kL nvwmbvi|

`y`Ki Kvhg `ybxwZ `gb h_ bq : ew`Dvgvb

News Picture

ivRkvnx wekwe`vjq cwZwbwa : `ybxwZ `gb Kwgkbi (`y`K) MnxZ me Kvhg `ybxwZ `gb h_ bq ej gb Kib `y`K Pqvigvb gv. ew`Dvgvb| MZKvj eyaevi ivRkvnx wekwe`vjq `ybxwZi wei msMvg : evsjv`ki AwfZv kxlK eZvq ew`Dvgvb GB gZ `b|
DPwkvi gvbvbqb cKi Aaxb ivRkvnx wekwe`vjqi BbwwUDU Ae evsjv`k vwWRi (AvBweGm) Kbdvi K GB Abyvbi AvqvRb Kiv nq|
 

RvgvqvZi wePvi KiZ AvBb mskvawb AvmQ

bvkivZ Avwkqvbv Payix : evsjv`k RvgvqvZ Bmjvgx `jwU wbwl Kivi mKj myhvM miKvii nvZ iqQ| Zv _vKjI miKvi mBfve `jwU wbwl KiZ PvBQ bv| GB Rb AvBb mskvawb Gb wePvi Kivi D`vM wbQ| BZvga 1973 mvji AvRvwZK Aciva UvBeybvj Gvi mskvawbi c֯ve Zwi Kiv nqQ| 

weivax`ji ghv`v cvQ bv KsMm

News Picture

AvRvwZK W : fviZi 16Zg jvKmfvq weivax `ji ghv`v `qvi Rb KsMm `j h Ave`b RvwbqwQj Zv bvKP Ki w`qQb wKvi mywgv gnvRb| AvBAviAvBwe
weivax `ji ghv`v Pq MZ gvm wKvii KvQ Ave`b KiwQj KsMm| wK gjevi miKvwifve IB Ave`b cZvLvb Kib mywgv gnvRb|
 

wbevPb AbK AvMB w`Z ne : dLij

wbR^ cwZe`K : miKvii wei KVvi Av`vjbi gwK w`q bgbxq Kgm~wP `Iqvi ci weGbwc GLb ejQ, 2019 mvji AbK AvMB miKvi wbevPb w`Z eva ne|
`jwUi fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi ejQb, miKvi hZ K_vB ejyK bv Kb, Zv`i msjvc emZB ne| 2019 mvji AbK AvMB `k GKwU myz wbevPb w`Z ne, mLvb me `j Ask wbZ cvi|
 

wRqvB wbiewQbfve gywhyi Kgvvi Bb wPd wQjb : Awj Avng`

bvkivZ Avwkqvbv Payix : Kbj (Ae.) Awj Avng` ejb, gRi wRqvDi ingvbi ^vaxbZv NvlYvi gvag RvwZK GKZve Ges AvRvwZK m`vqK ^vaxbKv hy mK AewnZ KivB wQj evOvwj mbv Awdmvi`i GKgv Dk| kL gywReyi ingvbi bZZK Pvj Kivi Kvbv Dk Zv`i wQj bv| G wPv gv_vq iL NvlYvi c_g evKwU mskvab Kiv nq| 

GUv md `yNUbv : bvw

News Picture

wbR^ cwZe`K : `yBw`b nvmcvZvji wPwKrmv kl my nq mxZ wkx bvw ejQb, Avwg fvjv AvwQ| Avgvi ^vgxi m myLB AvwQ| wZwb ejb, Kvbv gvbyl KzKg Kij wKsev Rxebi cwZ weZv Gj m AvnZv KiZ hvq| Avwg Zv myLx gvbyl! Avwg Kb AvnZvi Pv Kiev!
MZKvj eyaevi ejv AvovBUvi w`K dvb Gme K_v ejb mxZ wkx bvwRgyb gywbiv bvw|
 

Av.jxM bZv wUcy KvivMvi

News Picture

wigv bvwb 23 mޤ^i
Zvnwgbv Avvi wgZz : hyejxM `wYi mvsMVwbK mv`K wiqvRyj nK Lvb wgw nZvgvgjvq gwZwSj _vbv AvIqvgx jxMi mvaviY mv`K Rvwn`yj Bmjvg wUcyK KvivMvi cvwVqQ Av`vjZ|
eyaevi wZwb XvKv wmGgGg Av`vjZ AvmgcY Ki Rvwgb cv_bv Kij XvKv gnvbMi gvwRU Avbvqvi mv`vZ Zvi Rvwgbi Ave`b bvgy&i Ki KvivMvi cvVvbvi wb`k `b|
 

A_bwZK Dbqbi Pvi m~PK wcwQq evsjv`k

wbR^ cwZe`K : `wY Gwkqv I ckv gnvmvMixq A‡ji `kjvi ga wkv, Z_ hvMvhvM I chyw (AvBwmwU), Dveb Ges vbwfwK A_bwZK m~PK GKeviB wbPi w`K evsjv`ki Aevb ej g~jvqb KiQ Gkxq Dbqb evsK (GwWwe)| G A‡ji 28wU `ki Ici Pvjvbv MelYvi ci msvwUi GK cwZe`b `Lvbv nqQ, Gme m~PK evsjv`ki Aevb 23 _K 27 Gi ga| 

fviZi m fvjv hvMvhvM _vKvUv ^vfvweK : A_gx

News Picture

wbR^ cwZe`K : A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZ ejQb, ewkK A_bxwZZ evsjv`ki iZ evoQ| mB KviY cwZekx `k wnme fviZi m evsjv`ki fvjv hvMvhvM _vKvUvI ^vfvweK| MZKvj eyaevi mwPevjq Gkxq Dbqb evsKi (GwWwe) fvBm cwmWU we`y Gb jvnvbxi m GK eVKi ci wbR Kvhvjq A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZ mvsevw`K`i gyLvgywL nb| 

fzqv ^ci dwiIqvjv

News Picture

gvw`K mvwbqv
AvRvwZK W : Aveviv bi` gvw`i cwZ AvgYvZK mvwbqv Mvx| fzqv ^ci dwiIqvjv ZKgv w`q eyaevi gvw`i wei myPvi AvgY kvbvjb wZwb| ivRxe Mvxi 70Zg R evwlKxZ `ji m`m`i mvgb eZv `qvi mgq cavbgxi wei Kov fvlvq AvgY Kib wZwb| wZwb ejb, bv-eySB wKQy gvbyli cvZv Rvj cv w`Q mvaviY gvbyl|
 

miKvii meLvb RvgvqvZ XzK MQ : kvnwiqvi Kwei

ivRkvnx wekwe`vjq cwZwbwa : miKvii meLvb RvgvqvZ XzK MQ ej ge KiQb GKvˇii NvZK-`vjvj wbg~j KwgwUi wbevnx mfvcwZ kvnwiqvi Kwei|
ivRkvnx wekwe`vjq MZKvj eyaevi weKj eez nZvKv, AevnZ loh : gywhyi PZbvi evsjv`k wewbgvYi Pvj kxlK GK AvjvPbv mfvq cavb evi ee G ge Kib kvnwiqvi Kwei|
 

mvMi GK KvvwbK ewk eK bq : cavbgx

News Picture

wbR^ cwZe`K : mvMi LwbR m` AvniY GK KvvwbK ewk eK eiv bv `Iqvi c wb`kbv w`q bZzb Ki `ic WvKZ ejQb cavbgx kL nvwmbv| mgy`mxgvq m` AvniY I myz eevcbvi j KkjMZ cwiKbv MnY I AvKkb cvb cYqbwelqK mfvq GK_v ejb cavbgx|
cavbgxi Kvhvjq MZKvj eyaevi kL nvwmbvi mfvcwZZ IB eVK nq|
 

msjvc `yB `jK Qvo w`Z ne : Av`vwje

News Picture

bvkivZ Avwkqvbv Payix : evsjv`k RvZxq cvwU (weRwc)-Gi cwmWU I ZiY bZv Av`vwje ingvb cv_ ejb, `yB `ji ga msjvc nIqv Riwi| msjvc nj `yB `jiB wKQzUv Qvo `qvi gvbwmKZv _vKZ ne| Avi `yB RvU wKQyUv Qvo w`j mgSvZvI nZ cvi| Avwg cavbgxi Avxq, mB wnmve mgSvZvi D`vM I Zv`iK msjvc emvbvi `vwqZ w`jB wbq wbev, welqwU Ggb bq | 

gxiv K_vB ejb KvR wKQy bvB : Gikv`

News Picture

W wicvU : RvZxq cvwUi (Rvcv) Pqvigvb I cavbgxi wekl `~Z GBP Gg Gikv` gZvmxb AvIqvgx jxM miKvi I miKvii gx`i Kov mgvjvPbv KiQb| wZwb ejb, gxiv mevB ay K_vB ejb, KvR wKQy bvB|
mgvRKjvYgx gnwmb Avjxi mgvjvPbv Ki Gikv` ejb, miKvii GKRb gx AvQb, Zvi bvg wmMviU gx|
 

webvg~ji cvVeB Qvcv nQ 32 KvwU 50 jvL

`jIqvi nvmvBb : 2015 wkveli Rb 32 KvwU 50 jvL cvV eB Qvcvbv nQ ej GbwmwUwe m~ Rvbv MQ| Giga cv_wgK I BeZ`vwqi me eB Qvcv nQ AvRvwZK `ic| Gevi gvawgK ii eB QvcZ GbwmwUweK KvMR wKbZ nQ nvRvi 450 gwUK Ub 19| GZ gvU eq ne cvq 140 KvwU 48 jvL UvKv|