RyjvB 28, 2014, mvgevi : kveY 13, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

Av`vjbi iciLv c֯Z

Lvj`v-ZviK AvjvPbv
`xcK Payix : mw` Avie Igivn cvjbi cvkvcvwk weGbwci Pqvicvimb Lvj`v wRqv I fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi ga mvsMVwbK bvbv welq wbq AvjvPbv nqQ|
XvKv gnvbMi KwgwU, mvcwZK ivRbwZK cwiwwZ, g-Lybi evcvi miKvii fwgKv, ZˡveavqK Bmy, mvsMVwbK Aev, AvMvgx w`bi Av`vjb wbq `yB kxl bZvi ga AvjvPbv nqQ|

gvn igRvbi wkvi AvjvK wbR e`j hvb AbKI e`j w`b

News Picture

gynv` b~ij AveQvi Zqex
(Aveyavwe _K)
AvR 29 igRvb| AvR Puv` `Lv mvc AvMvgxKvj C`| gvmevcx wmqvg mvabv kl wdi Avm Avb`-Lywki gnv Dcj C`yj wdZi| C` ki A_ wdi Avmv, Avb`, Lywk, Drme cfwZ| h Lywki w`bwU gvbyli gvS evievi wdi Avm ZvB C`| Avi C`yj wdZi gvb ivRv fvOvi C` ev ivRv weiwZi C`|
 

hyi gvSB wdwjwwb`i C`

24 Nvi hyweiwZ nvgvmi
Bgij kvn` : nvgvm Aekl AviI 24 NUvi hyweiwZ gb wbqQ| evZv msv Avj-RvwRiv RvwbqQ, RvwZmsNi hyweiwZi c֯ve Ges MvRvi gvbyli C` D`hvcbi K_v weePbvq iL nvgvmi me KwU M֓c GB c֯ve gb bq| wK G welq Bmivqj ZvrwbKfve KvbI cwZwqv e Kiwb|
 

AvR Puv` `Lv Mj Kvj C`

wigb gvndzR : AvR weKvj _KB AvKvki w`K `w _vKe AMwYZ gymwjg agvej^xi| KviY cwe kvIqvj gvmi Puv` `Lv Mj AvMvgxKvj gjevi cvjb ne cwe C`yj wdZi| ZvZ ivRv ne 29wU| Avi AvR Puv` `Lv bv Mj ciw`b eyaevi 30 ivRv c~Y ne I cvjb ne gymjgvb`i mePq eo G agxq DrmewU|...  

Avgvi miKvi

News Picture

gvw`i bZzb nvwZqvi
AvRvwZK W : AvQ w`b AvmQ ej `vwe KiwQjb AvMB| G evi myivR MVb MYAv`vjbi WvK w`jb cavbgx bi` gvw`| miKvwi KvR mvaviY bvMwiKi AskMnY AviI KvhKix Ki ZzjZ gvBMf (Avgvi miKvi) bvg MZKvj GKwU IqemvBUi Dvab Kijb cavbgx bi` gvw`|
 

XvKvi Pvicvki bc_ Pvjyi wb`k cavbgxi

wbR^ cwZe`K : XvKvi Pvicvki b`xjvK `~lYgy Ki I bveZv wdwiq Gb bc_ Pvjy KiZ mswk`i wb`k w`qQb cavbgx kL nvwmbv| MZKvj iveevi cavbgxi Kvhvjq AbywZ GK eVK wZwb G wb`kbv `b ej mvsevw`K`i RvwbqQb cavbgxi cmmwPe GKGg kvgxg Payix|
eywoMv b`xmn XvKv gnvbMixi Pvicvki cengvb b`xjv cybivi I XvKv gnvbMixi Pviw`K evKvi b`xc_ I moKc_ Pvjy Kivi welq GB mfvq DcwZ wQjb mswk me gYvjqi gx I mwPeiv|
 

nvwmbv Lvj`v iIkb Gikv` C` fQv wewbgq Kieb

News Picture

iwdK Avng` : cwZevii gZv GeviI C`i w`b mKvj _K C` fQv wewbgq Kieb AvIqvgx jxM mfvcwZ I cavbgx kL nvwmbv, RvZxq msm`i weivax`jxq bZv iIkb Gikv`, weGbwci Pqvicvimb I mveK cavbgx eMg Lvj`v wRqv I RvZxq cvwUi Pqvigvb I cavbgxi wekl `~Z mBb gyn` Gikv`mn wewfb ivRbwZK `ji RvZxq bZviv| 

Lvj`v wRqvK Av`vjZ nvwRi nIqvi wb`k

wbR^ cwZe`K : Lvj`v wRqvi Ave`b `ywU `ybxwZ gvgjvi mvMnY wcwQq w`q AvMvgx 3 mޤ^i ZvK nvwRi nZ ejQ Av`vjZ|
iveevi cyivb XvKvi Avwjqv gv`vmv gvV emvbv Avqx GRjvm XvKvi ZZxq wekl RR evmy`e ivq GB Av`k `b|
wRqv `vZe Uv I wRqv GwZgLvbv Uv `ybxwZ gvgjvq mvMnY ii Rb iveevi w`b avh _vKjI Lvj`v wRqvi AvBbRxexiv Gw`b Av`vjZK ejb, gvgjv `ywUi wePviK wbqvMi eaZv Pvj Ki Zv`i Kiv Ave`b mywcg KvU wePvivaxb|
 

Puv`vevwRi wfwWI wbq Zvjcvo

W wicvU : C`K mvgb iL ivRavbxi cyivb XvKvq ecivqv Puv`vevwR i KiQ RMbv_ wekwe`vjq kvLv QvjxMi bZvKgxiv| wekwe`vjq kvLv QvjxMi wbqY m`iNvU _K ivqmvne evRvi GjvKv, jxevRvi, KjZvevRvimn cyiv cyivb XvKvq PjQ G Puv`vevwR|
BZvga evsjvevRvii Avj evivKv cvewjKk Puv`vevwR KiZ wMq cwZvbwUi KvR mvwKU Kvgivi wfwWI dzUR aiv coQ kvLv QvjxMi wmivRyj Bmjvgmn QvjxMi Kgc 20 Rb bZvKgx|
 

cv mZz cKi `ybxwZi AwfhvM cwZwZ KiZ KvR Kib `yB gx!

bvkivZ Avwkqvbv Payix : cv mZz cK civgkK wbqvMi welq wekevsKi KvQ hviv `ybxwZi AwfhvM w`qwQjb Giga eZgvb miKvii `yBRb gxI iqQb| Zviv beg msm`i gx cwil` wQjb bv| MZevii gx cwil` VuvB bv cq, kL nvwmbvi Ici cwZkva wbZI Pv Kg Kibwb| Avi kL nvwmbvi Nwb wek wnmve KvR Kivi KviY mq` Aveyj nvmbK wewQb KiZ gxcwil` _K mivbvi KvR Kib| 

C`i QywUZ Pzwi-WvKwZ iva KVvi Aevb cywjk

BmgvCj mvBb Bgy : cwZeQi C`i mgq ivRavbx XvKv nq hvq AbKUvB duvKv| jvL jvL gvbyl Mvgi evwoZ hvIqvq myhvM bq `yeiv| GB duvKv mgqUvq wewfb evmv-evwo, wecwY weZvb Pzwi-WvKvwZ GgbwK nZvi NUbvI NU _vK| AcZvwkZ Gme NUbv iva wekl wbivcvi eev wbq XvKv gnvbMi cywjk (wWGgwc)| 

jۇb cavbgx kL nvwmbvi m me BDivwcqvb AvIqvgx jxM bZe`i eVK

W wicvU : cavbx kL nvwmbv jۇb AbywZ Mvj mvwgU hvM`vb kl 23 RyjvB ^`k iIbv `Iqvi AvM me BDivwcqvb AvIqvgx jxM bZe`i mv_ GK eVK wgwjZ nb|
jۇbi wnjUb cvK jBb nvUj D eVK me BDivwcqvb AvIqvgx jxMi mfvcwZ kx Awbj `vk , mvaviY mv`K Gg G MwY, hyM-mvaviY mv`K I Awqv cevmx gvbevwaKvi Kgx, jLK, mvsevw`K Gg. bRij Bmjvg, ejwRqvg AvIqvgx jxMi mfvcwZ eRjyi iwk` eyjy, mvaviY mv`K gwbi nvmb cwjb, myBWb AvIqvgx jxMi mn-mfvcwZ wmivRyj nK ivbv, mvaviY mv`K Rvnvxi Kwei I dv AvIqvgx jxMi AvRvwZK mv`K AvwZKzvgvbmn wewfb `ki bZe` DcwZ wQjb|
 

weGbwci Av`vjb cwZiva c֯Z AvIqvgx jxMI : bvwmg

wbR^ cwZe`K : C`i ci weGbwci Av`vjb cwZiva AvIqvgx jxM c֯Z iqQ ej NvlYv w`qQb `jwUi mfvcwZgjxi m`m I ^vgx gvnv` bvwmg| MZKvj iveevi wZwb G K_v NvlYv Ki ejb, weGbwc C`i ci Av`vjbi bvg AivRKZv mw Kie| GUv cwZiva KiZ AvIqvgx jxMi bZvKgxiv c֯Z| 

C`i RvgvZ ivRavbxmn mviv`k KLb Kv_vq

Zvdvj nvmb : cwe C`yj wdZii bvgvRi Rb ivRavbxmn mviv`ki gmwR` I C`Mvnjv c֯Z| XvKv `yB wmwU Kicvikbi eevcbvq 90wU IqvW 4wU Ki gvU 362wU Ges XvKv wekwe`vjq Ljvi gvV GKwUmn megvU 363wU gvV, gmwR` ev gq`vb C`i RvgvZ AbywZ ne| GQvov cvov-gnjvi gmwR`jvZI RvgvZ ne| 

Kvgibi Dccavbgxi x AcnZ

W wicvU : AvwdKvi `k Kvgibi Dccavbgx Avgv`y Avwji xK AcniY KiQ evKv nvivg Rwiv| iveevi `kwUi Divjxq KvjvdvUv kni Avgv`y Avwji evwo _KB Zvi xK AcniY Kiv nq| G mgq Rw`i nvgjvq AZ wZbRb wbnZ nq| G Qvov, vbxq agxq bZv I gqi mBwb eKi jvwgbi evwoZ nvgjv Pvwjq ZvK AcniY Ki evKv nvivg| 

C` eI moK msvi Kie wmwU Kicvikb

wbR^ cwZe`K : C`i QywUZI bMixZ moK givgZi KvR AevnZ ivLv ne ej RvwbqQb wmwU Kicvikb gqi gvnv` gbRyi Avjg| wZwb ejb, wmwU Kicvikbi cwZwU KgKZv-KgvPix bMievmxi meK| bvMwiK ^v_ Zv`i C`i Avb` I QywU DrmM KiZ ne| kwbevi mKvj wbR evmfeb wmwU Kicvikbi cևKkjx`i m GK eVK wZwb Gme K_v ejb|