RyjvB 22, 2014, gjevi : kveY 7, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

ive wejy Kiv DwPZ

cavbgx kL nvwmbvK GBPAviWweDi wPwV
W wicvU : MVbi ci _K 800 nZvKv NUvbvi Rb `vqx Ki evsjv`ki wekl evwnbx ivwcW AvKkb evUwjqbiveK fO w`Z cavbgx kL nvwmbvK GKwU wPwV w`qQ wnDgvb ivBUm IqvP (GBPAviWweD)| bvivqYMi mvZ nZvKv GB evwnbxi KqKRb m`mi mZvi AwfhvM IVvi ci iveK wejy KiZ weGbwci `vwei ga AvRvwZK gvbevwaKvi msMVbwU GB wPwV cvVvj|

digvwjb kbvi h cixv KiZ nvBKvUi wb`k

gvngy`yj Avjg : digvjwWnvBW wgUvi RW-300 hwU cixv KiZ wb`k w`qQ DP Av`vjZ| digvwjb kbv eenZ nIqv GB hwU wbq Avcw Rvwbq GKwU wiU Ave`bi ci Zv cixvi wb`k w`qQ nvBKvU| G welq bvwb Ki wePvicwZ mvjgv gvmy` Payix I wePvicwZ gv. nvweeyj MwY mg^q MwVZ nvBKvU e MZKvj mvgevi GB Av`k `q| 

RvwZmsNi Avvi mUvwi Rbvij AvR XvKv AvmQb

`xcK Payix : RvwZmsNi Avvi mUvwi Rbvij I kvwiv Acvikb wefvMi (wWwcKI) cavb nvf jWmvm wZb w`bi mdi AvR gjevi XvKv AvmQb|
KUbwZK m~ Rvbvq, mdiKvj jWmvm ivcwZ Ave`yj nvwg`, cavbgx kL nvwmbv, ciivgx G GBP gvngy` Avjx, ciiv cwZgx gv. kvnwiqvi Avjg I wZb evwnbxi cavb`i m mvvr Kieb ej Avkv Kiv nQ|
 

gv-evevi L`gZ Ki bvRvZcvw I RvbvZ wbwZ Kib

News Picture

gynv` b~ij AveQvi Zqex
(Aveyavwe _K)
gvn igRvbi kl `kK bvRvZi `kK PjQ| ZvB meii gywgb gymjgvb`i bvRvZ jvfi Dwmjv Zvjvk KiZ ne| h Kvbv ew bvRvZ jvf KiZ cvijB Zvi KjvdZ, m ne Pig mfvMi AwaKvix| Zvi wVKvbv ne wPi myLi evmvb RvbvZ, hvi Zj`k cevwnZ gbvgyKi bni Avi mvZw^bx|
 

evsKi cavb wbevnx`i mveavb Pjvi wb`k

mvnvM Lvb : AfixY wbixv cwZ kwkvjx I FY c`vbi me evsKi cavb wbevnx`i Aviv mveavb nZ ejjb evsjv`k evsKi Mfbi W. AvwZDi ingvb| MZKvj evsjv`k evsKi cavb Kvhvjq evsKvm mfvq Mfbi ejb, Avwg Avcbv`i mveavb Ki w`Z PvB, Gici FY kLjvq Kvbv aibi eZq NUj evsjv`k evsK KVvi eev wbZ wav Kie bv| 

gZzcyix MvRvq wbnZ 520

AvRvwZK W : Bmivqwj mvgwiK evwnbxi bksmZvq wdwjwbi MvRvq wbnZi msLv cuvPk QvwoqQ| MZ 8 RyjvB nZvh ii ci mvgevi mKvj wbnZ wdwjwwbi msLv `vuwoqQ 520|
MvRvi ^v gYvjqi KgKZv Avkivd Avj-wK`ivi DׅwZ w`q AvRvwZK msev` gvagjvi Lei ejv nq, mvgevi mKvj Lvb BDwbm knii GKwU PY evwo _K AbKjv jvk ei Ki Avbb DviKgxiv|
 

weGbwcK `yej cwZc gb KiQ AvIqvgx jxM

bvkivZ Avwkqvbv Payix : C`i ci Av`vjb hvQ weGbwc| BZvga Av`vjb bvgvi NvlYvI w`qQ weGbwci Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqv| weGbwci Av`vjbi cwiKbv wnmve XvKvi KwgwUjvI 100 w`bi ga MVb Kiv ne| BZvga AvnvqK KwgwUI MVb Kiv nqQ| Av`vjb bvgvi Rb D`vM wbq KwgwU MVb Kiv njI Gwbq wPwZ bq miKvi I AvIqvgx jxM| 

Rxebi mskq _vKvq b~i nvmb KjKvZvq hvb!

W wicvU : bvivqYMi mvZ Lybi gvgjvi cavb Avmvwg b~i nvmb `vwe KiQb, Zvi Rxebi mskq _vKvq wZwb evsjv`k _K KjKvZvq Pj MQb| mvgevi cwgei Di 24 ciMbv Rjvi evivmvZi gyL wePvi wefvMxq nvwKgi Av`vjZ cvY wZwb wcRb fvb _K bvgvi ci mvsevw`K`i KvQ b~i nvmb GgbUvB `vwe Kib| 

fvMvwZ jhvxiv

W wicvU : C` NigyLv hvx`i PjvPj wbweN KiZ RwUZ nvKvi`i cևek I `vKvb emvbv wbla _vKjI eve wP Zvi Dv| KZci D`vmxbZv Avi `Lj`vi`i KjvY m`iNvU j Uvwgbvji RwU `Lj Ki `vKvb Lyj eemv PjQ ninvgkB| ay RwUZ bq `vKvb emvbv nqQ MvsIqZI| GZ fvMvwZ coQb j hvxiv| 

jb cuQQb cavbgx kL nvwmbv

News Picture

W wicvU : Mvj mvwgU hvM w`Z jb cuQQb cavbgx kL nvwmbv| vbxq mgq weKj mvo wZbUvq I evsjv`k mgq ivZ mvo AvUUvq wn_v wegvbe`i cuQvq cavbgxK enbKvix evsjv`k wegvbi wekl dvBUwU| Gi AvM mvgevi mKvj cb 10Uvq XvKv Qvo cavbgxK enbKvix wekl dvBU (wewR-0005)| 

gnvbexi iIRvq Lvj`v

News Picture

W wicvU : Qj ZviK ingvbK wbq gw`bvq gnvbex nRiZ gynv` (mv.) Gi iIRv gveviK wRqviZ KiQb Lvj`v wRqv| Zvivwen bvgvRi ci mvgevi c_g cni wZwb mdimx`i wbq gnvbexi iIRv wRqviZ hvb| mLvb Lvj`v `k I gymwjg Rvnvbi KjvY Kvgbv Ki wekl gvbvRvZ Kib ej Zvi cmmwPe gvid Kvgvj Lvb RvwbqQb| 

C`i ci mvwKei kvw Kgve wewmwe

News Picture

wbR^ cwZe`K : weki AbZg AjivDvi mvwKe Avj nvmvbi kvw Kgvbvi CwZ w`qQb evsjv`k wKU evWi (wewmwe) mfvcwZ bvRgyj nvmvb cvcb| MZKvj mvgevi ivRavbxi icmxevsjv nvUj BdZvi c~e mvsevw`K`i GK cևki Reve wZwb G CwZ `b| cvcb ejb, mvwKei kvwi welq wmv nqQ evW mfvq| 

GeQi ivwbi jgvv 33 nvRvi wgwjqb Wjvi

gbRyi-G AvwRR : PjwZ 2014-15 A_eQi 33 nvRvi 2 kZ wgwjqb Wjvi iwbi jgvv aiv nqQ| hv 2013-14 A_eQii _K 10 `kwgK 02 kZvsk ewk ej RvwbqQb ivwb Dbqb eyivi (Bwcwe) fvBm Pqvigvb myfvkxl evm|
MZKvj mvgevi wUwmwe febi Bwcwe Kvhvjq G jgvvi K_v Rvbvb wZwb| wZwb ejb, MZ 2013-14 A_eQi ivwbi jgvv wQj 30 nvRvi 500 wgwjqb Wjvi|
 

C`i Rvgv `Iqv njv bv mvb`i

News Picture

W wicvU : C` cvwL dK wKb `Iqvi evqbv aiwQj eo gq ixgv| Zvi m Zvj wgwjq gR gq mxgvI ejwQj Avcyi gZv bZzb cvkvKi K_v| Ze evev hv wKb `e ZvZB m QvU gq Szgv| wK gq`i Rb bZzb cvkvK Avi Kbv njv bv| Gi AvMB Zviv Pj Mj bv divi `k| ԆKD hLb euP bB, AvgvK Kb euvwPq ivLjb Avjvn| 

Iwm mvjvDwχbi hZ Kz-Kg!

Mvi GovZ GKRvU Z`wei
wece wekvm : mwVK Z` I Ici gnji Z`wei bv _vKj eemvqx myRb nZvgvgjvq Mvi nZ cvib wgicyi _vbvi Awdmvi BbPvR (Iwm) mvjvDxb Avng`| Rvbv MQ, MZ iveevi Av`vjZ nZvgvgjv `vqii ci _K gvgjv _K AenwZ Ges Mvi GovZ Zv`i GjvKvi DPc``i wbq GKRvU wewfb vb Z`wei i Kib mvjvDwb|
 

mvnvhi Ave`b

News Picture

mxwgZ Avq Kvbvfve msmvi Pvwjq hvIqv GK miKvix KgKZvi 16 eQi eqmx Qj ZwdK Avng` 2011 mvj _K evW Kvvi fzMQ| eZgvb m XvKvi mwwjZ mvgwiK nvmcvZvj wPwKrmvaxb| wPwKrmK`i aviYv ZwdKK my Ki ZzjZ Aviv 40 j UvKvi Dci wPwKrmvi LiP nZ cvi| hv Zvi cwievii c RvMvb `qv KvbfveB me bn|